Slow motion in music videos

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Visual Communication Design
Language
en
Pages
49 + 11
Series
Abstract
This master’s thesis studies slow motion in music videos. Slow motion has been researched very little and is usually mentioned only briefly in literature, covering the kinds of scenes where it is used and its intended effect on viewers, but not why it has these effects. Slow motion is typically used to create an otherworldly effect, to portray dreams, memories, dramatic situations or altered states of consciousness or to emphasize emotions. Gaining a wider theoretical understanding of slow motion could serve the use of the commonly used effect and this is the goal of this study, as well as creating a basis for further research. The idea for the topic formed in the spring of 2022 when discussing the nature of slow motion during the filming of the production part of this thesis, the music video for the song Control. The study differs from existing studies in its focus on slow motion specifically in music videos and on why it has its distinctive effects. The methodology used is a type of grounded theory where data can be collected from various sources. The data is analyzed during the collecting and findings affect further collecting. Three sources were used: a literature review, expert interviews and a survey. The findings affected the use of slow motion in the production part. Based on the literature review, research on the topic is scarce, slow motion can create an intentionality bias, a connection to real life threatening situations is improbable, music and slow motion combined can induce strong emotions and the topic is generally difficult to study. The most significant finding of the expert interviews was the relaxing properties of slow motion. This finding was chosen as the main focus of the survey. Also a connection to a flexible experience of time was discussed. The results from the survey support the hypothesis of the relaxing effect and a potential for therapeutic use. Additionally, slow motion can create an intentionality bias resulting in actions on screen seeming more intentional than if viewed at regular speed. The connection of music videos and intentionality bias was discovered during the end of the thesis work and not covered extensively, but it offers an intriguing topic for future studies. This study brings clarity to the nature of slow motion. This in turn can lead to a more conscious, justified and accurate use of it in music videos and other motion picture and possibly new applications for its use.

Denna magisteruppsats undersöker slow motion i musikvideor. Slow motion har forskats väldigt lite och nämns vanligtvis bara kort i litteraturen, där främst typer av scener där det används i och dess avsedda effekt diskuteras, men inte varför den har dessa effekter. Slow motion används vanligtvis för att skapa en overklig effekt, för att skildra drömmar, minnen, dramatiska situationer eller förändrade medvetandetillstånd eller för att betona känslor. Att få en bredare teoretisk förståelse om slow motion skulle kunna tjäna till användningen av den populära effekten och detta är syftet med denna studie, samt att skapa en grund för vidare forskning. Idén till ämnet kom till på våren 2022 under en diskussion om karaktären av slow motion under inspelningen av produktionen för denna avhandling, musikvideon till låten Control. Studien skiljer sig från befintlig forskning i sitt fokus på slow motion specifikt i musikvideor och i det varför den har sina utmärkande effekter. Metodiken som används är en typ av grundad teori där data kan samlas in från olika källor. Data analyseras under insamlingen och fynden påverkar den fortsatta insamlingen. Tre källor användes: en litteraturöversikt, expertintervjuer och en enkät. Fynden påverkade användningen av slow motion i produktionen. Baserat på litteraturöversikten är ämnet forskat mycket begränsat, slow motion kan skapa en avsiktsfördom, en koppling till verkliga livshotande situationer är osannolik, kombinationen av musik och slow motion kan framkalla starka känslor och ämnet är övrigt svårt att forska. Det viktigaste resultatet av expertintervjuerna var de avslappnande egenskaperna slow motion kan ha. Detta fynd valdes som huvudfokus för enkäten. Även en koppling till en flexibel tidsupplevelse diskuterades. Resultaten från undersökningen stödjer hypotesen om den avslappnande effekten och en potential för terapeutisk användning. Dessutom kan slow motion skapa en avsiktsfördom som resulterar i att åtgärder på skärmen verkar mer avsiktliga än om de ses med normal hastighet. Kopplingen mellan musikvideor och avsiktsfördomen upptäcktes under slutet av examensarbetet och täcktes inte i stor utsträckning, men det erbjuder ett spännande ämne för framtida studier. Denna studie skapar klarhet till naturen av slow motion. Detta kan i sin tur leda till en mer medveten, motiverad och korrekt användning av den i musikvideor och andra filmer och eventuellt nya applikationer för dess användning.
Description
Supervisor
Vyas, Rupesh
Thesis advisor
Vyas, Rupesh
Keywords
slow, motion, slo-mo, visual, communication, design, music, video
Other note
Citation