Enhancing the usability of a frequency converter control keypad

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
58 (+8)
Series
Abstract
Käytettävyyden huomioiminen käyttöliittymäsuunnittelussa korostuu järjestelmien muuttuessa jatkuvasti monimutkaisemmiksi, samalla kun käyttäjät vaativat entistä helppokäyttöisempiä käyttöliittymiä. Käytettävyyden saralla tehdyn työn ja tutkimuksen tavoitteena on kehittää käyttöliittymiä, joiden käyttö on mukavaa ja joiden avulla käyttäjä voi työskennellä tehokkaasti ja saavuttaa tavoitteensa tarkasti. Tämän diplomityön tutkimuskohteena oleva käyttöliittymä on kehitteillä olevan taajuusmuuttajan käyttöpaneeli. Paneeli edustaa täysin uutta konseptia, jonka vuoksi tarvittiin käytettävyystutkimusta käyttöpaneelin kehityksessä. Arvioimalla paneelin käytettävyyttä sekä esittämällä parannusehdotuksia saatujen tutkimustulosten pohjalta, tämän diplomityön tavoitteena on parantaa paneelin käytettävyyttä ennen kuin tuote lasketaan markkinoille. Menetelmiä käytettävyyden arvioimiselle, sekä ihmisen ja käyttöliittymän vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä, esitetään ja sovelletaan tässä työssä. Tuotekehityksen vaiheesta sekä käytössä olevien resurssien vuoksi käytettäviksi menetelmiksi valikoituivat heuristinen arviointi sekä käytettävyystesti. Tutkimustulosten perusteella osalle löydetyistä käytettävyysongelmista löytyi heti. ratkaisu, kun taas osa ongelmista osoittautui monimutkaisemmiksi ratkaista. Näille ongelmille esitetään tämän työn lopuksi joitakin ratkaisuehdotuksia.
Description
Supervisor
Sams, Mikko
Thesis advisor
Rajala, Timo
Keywords
usability, käytettävyys, user interface, käyttöliittymä, frequency converter, taajuusmuuttaja, control keypad, käyttöpaneeli, heuristic evaluation, heuristinen arviointi, usability testing, käytettävyystesti
Other note
Citation