Evaluation of exhaust emissions in ice management operations

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 130 s. + liitt. 29
Series
Abstract
New hydrocarbon fields are constantly being sought to satisfy the increasing global energy demand. Many of these fields are located offshore, in harsh environments where drilling operations require ice management assistance. At the same time, pollution and climate change are growing concerns. Rules and regulations are becoming stricter and environmental aspects are taken into consideration already at the early stages when planning offshore operations. This Master's thesis focuses on the use of simulation and probabilistic methods for estimating the fuel oil consumption and the exhaust emissions of an ice management fleet The developed calculation method uses the Monte Carlo method to simulate the ice and environmental conditions in which an offshore platform will operate, thus determining how frequently ice management is required. The obtained results provide a basis for comparing ice management fleets, offshore structures and sea areas from an operational and environmental point of view. Based on the results, it is also possible to evaluate whether exhaust emissions could be reduced by increasing the mooring capacity of the platform. As the fuel oil consumption and the released emissions are monetized, the results can also be employed as input data for a cost-benefit analysis. As an example, the model was tested in two sea areas, the Beaufort Sea and the south-western Kara Sea, and with two offshore structures. It was found out that the model yielded reasonable results although a proper validation is not currently possible.

Uusia hiilivetyesiintymiä etsitään jatkuvasti globaalin energian tarpeen kasvaessa. Monet näistä esiintymistä sijaitsevat merialueilla, joilla olosuhteet ovat vaativat eikä alueella voida operoida ilman avustavia jäänmurtajia. Poraustoiminnan lisääntyessä myös huoli ympäristöstä kasvaa. Alusten päästöjä koskevat säännöt ja vaatimukset kiristyvät ja ympäristönäkökulma halutaan huomioida jo offshore-projektin aikaisessa suunnitteluvaiheessa. Tässä diplomityössä tarkastellaan sitä, miten simulaatiota ja todennäköisyyspohjaisia menetelmiä voidaan hyödyntää ice management -laivaston polttoaineen kulutuksen ja pakokaasupaastojen arvioinnissa. Kehitetty laskentamenetelmä simuloi Monte Carlo -menetelmää hyödyntäen jää- ja ympäristöolosuhteet, joissa poralaiva, tai muu offshore-rakenne, operoi ja määrittää näihin olosuhteisiin perustuen ice management -tarpeen. Menetelmällä laskettuja tuloksia voidaan hyödyntää vertailtaessa erilaisia ice management -laivastoja, offshore-rakenteita ja merialueita niin operatiivisesta, kuin ympäristöllisestä näkökulmasta. Mallia voidaan myös käyttää arvioitaessa miten offshore -rakenteen omaa ankkurointikapasiteettia kasvattamalla voidaan avustavan laivaston pakokaasupäästöjä pienentää. Polttoaineenkulutus ja pakokaasupaastot muunnetaan mallissa rahaksi, joten tuloksia voidaan hyödyntää myös kustannus-hyötyanalyysissa. Työssä menetelmää sovelletaan esimerkinomaisesti kahdelle eri merialueelle: Beaufortin merelle ja lounaiselle Karan merelle. Saadut tulokset ovat järkeviä, vaikka varsinaista validointia ei tietojen puutteellisuuden vuoksi voida suorittaa.
Description
Supervisor
Kujala, Pentti
Thesis advisor
Suojanen, Reko-Antti
Keywords
ice management, Monte Carlo -menetelmä, offshore, jäänmurtaja, Monte Carlo method, polttoaineen kulutus, icebreakers, pakokaasupäästöt, fuel oil consumption, exhaust emissions
Other note
Citation