Vapaaehtoiset yksilölliset eläkejärjestelyt kansainvälisessä vero-oikeudessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2014-06-13
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
434
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 63/2014
Abstract
This dissertation examines the Finnish tax system of voluntary individual pension schemes in cross-border situations. It identifies and analyses a number of problems that result from the interaction of the Finnish tax system with those of some other EU Member States. As a result, in addition to the national legislation, the analysis is extended to tax treaty law and to EU law. The main objectives of taxation of voluntary pensions are to maintain the coherence of the tax system and eliminate double taxation. In an international context these objectives are not always met. This is because the underlying problem with pension taxation in the EU is that it is not in a Member State's fiscal interest to make its national rules compatible with the TFEU, if it means that the country is not able to tax pension income even though it has allowed tax deduction for pension contributions. To avoid a permanent tax loss, Finland, as well as many other EU countries, has introduced tax law provisions aimed at purely cross-border situations. The overall finding is that the provisions of the Income Tax Act are currently not sufficiently adapted to the demands of the international pension market and do not function properly in cross-border situations. However, Finland has taken a step to the right direction by considering itself to be the source state of the individual pension income if it has granted the tax deduction. This way Finland has moved closer to matching the tax relief and taxation of pension income. Nonetheless, the reform has been left half-way, because application of the tax provision may lead to a conflict with the tax treaties. The taxpayers may also be subjected to international double taxation, which is not eliminated by tax treaties or by national law regulations. As a result free movement is restricted in the internal market for pension insurances and from a strictly national perspective, the underlying objectives are only partially met. This dissertation highlights specific situations where Finland should not tax pension benefits even if it has granted the tax relief. Reduction of the tax revenue is a cost that results from complying with the fundamental freedoms of the EU and supporting the objective of saving for retirement. It is recommended that Finland should, among other things, allow deductions of premiums paid towards a foreign PS contract, amend the qualitative requirements which define whether the foreign pension scheme is eligible for beneficial tax treatment, and include the concept of source state to the tax treaties. The goals of developing the tax legislation should ultimately be to ensure a sustainable and adequate financing of future pensions and to achieve an effectively functioning internal market for individual pension schemes. This would substantially benefit and encourage free movement of people and also savings in individual pensions.

Tutkimus käsittelee Suomen vapaaehtoisia yksilöllisiä eläkejärjestelyjä koskevien verosäännösten toimintaa rajat ylittävissä tilanteissa. Siinä tuodaan esiin ja analysoidaan ongelmia, joita syntyy Suomen ja toisen EU-valtion verosäännösten vuorovaikutuksesta. Rajat ylittävien tilanteiden analysointi edellyttää, että kansallisen vero-oikeuden säännösten lisäksi tarkastelu ulotetaan koskemaan verosopimusoikeutta sekä EU-oikeutta. Vapaaehtoisen eläkesäästämisen verotuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat järjestelmän sisäisen johdonmukaisuuden säilyminen ja verotuksen yhdenkertaisuus. Rajat ylittävissä tilanteissa näistä tavoitteista on vaikea pitää kiinni. Merkittävä ongelma EU-alueella on, että SEUT-sopimuksen perusvapauksien toteuttaminen on vastoin EU-valtioiden fiskaalista intressiä, jos eläketuloa ei voida verottaa verotuen myöntäneessä valtiossa. Tästä syystä Suomi on sisällyttänyt tuloverolakiin määräyksiä, joilla pyritään estämään eläketulojen siirtyminen pois Suomen verotuksen piiristä ja verotuen muodostuminen lopulliseksi veromenoksi. Tutkimuksen keskeinen havainto on, etteivät Suomen vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä koskevat tuloverolain säännökset toimi rajat ylittävissä tilanteissa, koska niitä ei ole riittävästi sopeutettu kansainvälisten eläkemarkkinoiden vaatimuksiin. Suomen voidaan katsoa ottaneen oikeansuuntaisen askeleen, kun perinteisestä palveluntarjoajan sijaintiin perustuvasta eläketulon lähdevaltioajattelusta on siirrytty lähemmäksi myönnetyn verovähennysoikeuden ja maksettavien eläke-etuuksien veronalaisuuden vastaavuutta. Lainsäädännön uudistustyö on jäänyt kuitenkin puolitiehen, koska säännösten soveltaminen voi johtaa ristiriitaan verosopimuksen kanssa. Tuloverolain soveltaminen johtaa usein myös eläke-etuuksien kaksinkertaiseen verotukseen, jota ei poisteta sen enempää verosopimusten kuin kansallisen lainsäädännön määräyksillä. Tämä rajoittaa SEUT-sopimuksen perusvapauksien toteutumista, ja kansallisille verosäännöksille asetetut tavoitteet saavutetaan vain osittain. Tutkimus on tuonut esiin tilanteita, joissa EU-myönteinen tulkinta edellyttää, ettei Suomi voi pitää nykyiseen tapaan tiukasti kiinni eläke-etuuksien verotuksen säilyttämisestä Suomen verotusvallan alla. Verotulojen vähentyminen on lasku, joka on maksettava SEUT-sopimukseen perustuvan vapaan liikkuvuuden mahdollistamisesta ja eläkesäästämisen tukemisesta. Tutkimuksessa on esitetty, että Suomen tulisi mm. sallia ulkomaisten PS-sopimusten maksujen verovähennysoikeus, mahdollistaa verohallinnon tapauskohtainen harkinta yksilöllisen eläkesäästämisen verotuelle asetettujen edellytysten arvioinnissa sekä pyrkiä sisällyttämään verosopimuksiin eläketulon lähdevaltion käsite. Verosäännösten kehittämisen tavoittena tulisi olla eläkejärjestelmien kestävyyden ja riittävyyden varmistaminen sekä tehokkaiden sisämarkkinoiden saavuttaminen.
Description
Julkaistu vain painettuna, saatavuus katso Bibid. Published only in printed form, availability see Bibid
Supervising professor
Niskakangas, Heikki, Professori, Aalto-yliopisto, Laskentatoimen laitos, Suomi
Keywords
vapaaehtoinen eläkevakuutus, PS-sopimus, pitkäaikaissäästämisen verotus, tuloverotus, EU-oikeus, verosopimukset, voluntary pension insurance, PS contract, taxation of long-term savings, income taxation, EU law, tax treaties
Other note
Citation