Tutkimus vallankäytöstä algoritmisissa järjestelmissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-03-22
Department
Major/Subject
Informaatioverkostot
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
fi
Pages
70+2
Series
Abstract
Vinoumia, valvontakapitalismia ja valeuutisia – algoritmien usein kyseenalaiset seuraukset ovat herättäneet tutkijoiden kiinnostuksen 2010-luvulla. Tietojenkäsittelytieteessä on tutkittu algoritmien toimintaa sekä ihmisten suhtautumista niihin. Yhteiskuntatieteilijät ovat tutkineet kriittisesti algoritmien yhteiskunnallisia seurauksia, mutta havaintoja ei ole juurikaan kytketty perinteiseen yhteiskuntatieteelliseen teoriaan. Tämän työn tavoitteena on tuoda tietojenkäsittelytieteen ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia yhteen. Tarkastelen algoritmisia järjestelmiä vallankäytön näkökulmasta. Hyödynnän politiikan tutkimuksen klassista teoriaa vallan kolmesta ulottuvuudesta. Siihen pohjautuen toteutin toiminnallisen prototyypin, joka havainnollistaa erilaisia valta-asetelmia. Tutkimuksessani 12 osallistujaa testasi prototyyppiä ja kuvasivat haastatteluissa kokemuksiaan vallankäytöstä. Lähestymistapa osoittautui lupaavaksi. Työssä toteutettu prototyyppi kuvastaa luontevasti algoritmisen vallan monimuotoisuutta. Se sisältää vallankäytön elementtejä, jotka osallistujat havaitsivat. Toisaalta taustalla tapahtuva vallankäyttö jää ainakin osittain piiloon, kuten sille on tyypillistä. Käyttäjien kokemusta vallankäytöstä leimasi neljä teemaa: Algoritmin keskeisimmän motiivin ajatellaan olevan käyttäjien palveleminen, eikä muita motiiveja epäillä. Suhtautuminen vallankäyttöön on kaksisuuntaista. Järjestelmältä halutaan apua, mutta toisaalta kontrolli halutaan säilyttää itsellä. Osa käyttäjistä arvioi vallankäyttöä yksinomaan lopputulosten näkökulmasta. Lisäksi korostetaan tarvetta läpinäkyvyydelle. Valta-asetelmien havainnollistaminen tällä tavalla auttaa tuomaan konseptitason keskustelua konkreettisemmalle tasolle. Siten se auttaa kaventamaan eri tieteenalojen välistä kuilua. Lisäksi lähestymistavan selkeä etu on mahdollisuus tehdä tutkimusta, joka ei ole riippuvaista teknologiajäteistä tai heidän palveluistaan.

Biases, surveillance capitalism, and false news – the diverse but often questionable consequences of the algorithms have attracted the interest of researchers in the 2010s. In computer science, operation of the algorithms and people’s attitudes towards it have been studied. Also, social consequences of the algorithms have been critically studied by social scientists, but the link to traditional social science theories is thin. The aim of this work is to bring the perspectives of computer science and the social sciences together. I look at algorithmic systems from the perspective of power. I utilize the classical political research theory of the three faces of power. Based on that, I implemented a functional prototype that illustrates different power positions. In my study, 12 participants tested the prototype and described their experience of power in an interview. The approach proved promising. The implemented prototype naturally reflects the diversity of algorithmic power. It contains elements of power that the participants observed. On the other hand, the indirect use of power is at least partially hidden, as is typical. The users’ experience of power was described by four themes: The main motive of the algorithm is thought to be to serve users, and no other motives are suspected. The attitude towards the use of power is two-way. People want help from the system, but on the other hand they want to have control themselves. Some users evaluate the use of power solely in terms of the outcome. In addition, participants emphasized the need for transparency. Illustrating power positions in this way helps to bring the concept-level debate to a more concrete level. Thus, it helps to bridge the gap between different disciplines. In addition, a clear advantage of the approach is the ability to conduct research that is not dependent on big tech companies or their services.
Description
Supervisor
Turpeinen, Marko
Thesis advisor
Nelimarkka, Matti
Keywords
algoritmi, algoritminen järjestelmä, valta, vallan kolme ulottuvuutta, prototyyppi, konstruktiivinen tutkimus
Other note
Citation