Långvik housing - Land use plan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
35
Series
Abstract
This project attempts to accomplish the composed aims in the General Plan 2030 for the residential area of Långvik- Myrgrund. The goal was to found an overall impression, following the basic model of the 4000 -inhabitant's urban settlement. The basic model with region efficiency 0.2 was changed when the planner and architect Harri Nieminen suggested region efficiency 0.3 and for this town structural experiment. The result was intermediate form almost 6000 inhabitants, following the population density of 40 square meter per capita. This kind of area efficiency requires also that the Myrgruund peninsula would be planned, where a typical suburb community would be formed with 6 12 floors. In addition to blocks of flats, neighbourhood would also have tower houses, row houses and houses with gardens. In addition to dense and low-level population, public buildings with closed large blocks would also be located in Långvik's bottom. To carry out the planning, I used sketch model 1:2000 along with computer aided design. The perspectives and regions landscape I worked out by sketching and with ArchiTerra. As a starting point, besides the scenery structure report, I used a general plan made by a consultant, which I was able to reconsider in a way that would fulfil my planning. My aim was to form a moren- based landscape, a Middle- aged built environment and to respect the layers of Japanese garden. Seashore building had to be avoided in the region because of existing cottage habitation. My planning concentrated on mostly creating a street network which would support the previously decided regional main street and would even help the circulation of local traffic. As an ending point was a land use plan to confirm the task ended.

Työn tarkoituksena oli saavuttaa Yleiskaavassa 2030 asetetut tavoitteet Långvikin asuntoalueesta. Tavoitteena oli muodostaa kokonaisuus, jossa perusmalli 4000 asukkaan kaupunginosasta toteutuisi. Perusmallin toteutus 0.2 aluetehokkuudella sai väistyä syrjään kun kaavoitusarkkitehti Harri Nieminen ehdotti kaupunki rakenteellista kokeilua myös 0.3 ja 0.4 alue tehokkuuksilla. Tuloksena oli välimuoto lähes 6000 asukkaalle noudattaen asukastiheyttä 40 neliömetriä per asukas. Tällainen aluetehokkuus edellyttää myös Myrgrundin niemekkeen suunnittelua, jonka lähiö-tyyppinen rakennustapa korostuu kerrosluvun ollessa 6-12. Lamellitalojen lisäksi alueelta kokonaisuudessaan löytyy tornitaloja, rivitaloja sekä omakotitaloja puutarhoineen. Långvikin pohjukasta löytyy tiiviin ja matalan lisäksi julkista rakentamista sekä suljettuja suurkortteleita. Suunnitelmani toteutuksessa käytin tietokoneavusteisen suunnittelun lisäksi 1/2000 pienoismallia erityisesti massoittelussa. Perspektiivit ja alueen pinnanmuodot selvitin luonnostelemalla sekä ArchiTerralla. Maisemarakenne- selvityksen ohella käytin lähtökohtana konsultin tekemää yleiskaava ehdotusta, joita annettiin lupa harkita uudelleen ja täydentää suunnitelmaani tukeviksi. Tavoitteenani oli muodostaa moreenipohjaiseen maastoon keskiaikainen rakennettu ympäristö kunnioittaen japanilaisen puutarhan kerroksellisuutta. Alueella rantaviivan rakentamista oli vältettävä olemassa olevan huvila-asutuksen säilyttämiseksi. Suunnitteluani hallitsi katuverkoston luominen, joka tukisi ennalta määriteltyä alueellista pääkatua ja edesauttaisi kiertävää paikallisliikennettä. Työni päättyi osayleiskaava luonnokseen joka syntyi varmistamaan valintojani.
Description
Supervisor
Lapintie, Kimmo
Thesis advisor
Nieminen, Harri
Keywords
land use plan, osayleiskaava, residential area, asuntoalue, region structure, aluerakenne, landscape structure, maisemarakenne, community planning, yhdyskuntasuunnittelu
Other note
Citation