The Effects of Press Felt Changing Strategy on Newsprint Machine Efficiency and Runnability

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Paperitekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
en
Pages
254+
Series
Abstract
Tässä työssä tutkittiin paperikoneen puristinosan huovanvaihtostrategian vaikutuksia koneen tuotantokykyyn ja ajettavuuteen. Vaihtostrategian ajateltiin koostuvan seuraavista tekijöistä: huovanvaihtoväli, huovanvaihtoseisokin kesto ja huovanvaihtokombinaatio, joka tarkoitti yhdessä seisokissa vaihdettujen huopien lukumäärää ja puristinpositioita. Työssä kehitettiin menetelmiä paperikoneen ajettavuuden ja tehokkuuden luonnehtimiseksi. Neljältä sanomalehtipaperikoneelta kerättiin katko-, seisokki- ja tuotantotiedot sekä huopahistoriat pisimmillään yli neljän vuoden pituisilta aikajaksoilta. Päiväkohtaisista tuotantotiedoista lasketun tuotantokykyluvun havaittiin noudattavan yleistä ääriarvojakaumaa. Jakauman parametrit soveltuivat hyvin paperikoneen tuotantokykytason ja sen vaihtelun kuvaamiseen. Huopahistorioiden avulla eriteltiin katko-, seisokki-, nopeus- ja tuotantokykysignaaleista kutakin huopakombinaatiota vastaavat aikajaksot ja näitä vertaamalla tutkittiin huopastrategian vaikutuksia koneen katkokäyttäytymiseen ja tuotantokykyyn. Huovanvaihtokombinaatioiden ja näistä muodostettujen strategiamallien välillä oli selviä eroja. Tuotantokykyerot olivat luokkaa 2 - 5 % ja erot katkomäärässä jopa 30 - 40 %. Ainoastaan yhdellä tutkituista koneista kombinaatiot ja strategiat eivät juuri eronneet toisistaan. Strategioiden väliset tuotantokykyerot olivat suurempia kuin erot teoreettisessa seisokkiajassa. Tuotantokykymielessä paras strategia oli jokaisella koneella suositeltava, vaikka se joissakin tapauksissa vaati enemmän seisokkiaikaa kuin muut strategiavaihtoehdot. Kaikkien huopien vaihtaminen yhtä aikaa oli tuotantokyky- ja ajettavuusmielessä paras strategia vain yhdellä tutkituista koneista, kun taas muilla se oli selvästi huonoin. Koneella, jolla kaikkien huopien yhtäaikainen vaihtaminen oli suositeltavaa, oli uusien huopien starttia alettu helpottaa lisävesillä, mikä huomattavasti paransi koneen suorituskykyä huopien vaihtoa seuraavina päivinä. Yleisesti havaittiin, että pick-up huopa ja ykköspuristimen alahuopa kannattaa vaihtaa yhtä aikaa. Näiden kahden huovan ominaisuuksien yhteensopivuus vaikuttaisi olevan kriittinen ajettavuustekijä paperikoneella, jossa on SymPress-tyyppinen puristinosa.
Description
Supervisor
Paulapuro, Hannu
Thesis advisor
Ora, Markku
Keywords
press section, puristinosa, press felt, puristinhuopa, felt changing strategy, vaihtostrategia, production capability, tuotantotehokkuus, runnability, ajettavuus, web break, ratakatko
Other note
Citation