Safe torque off -konsepti inverttereille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-05
Department
Major/Subject
Elektroniikan integrointi ja luotettavuus
Mcode
S361-3
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
en
Pages
88+2
Series
Abstract
Työn tarkoituksena on kehittää safe torque off -konsepti, jota käytetään vaihtovirta-moottorikäytön invertterin hätäpysäytyksen turvallisen tilan varmistamiseen. Työn teoreettinen osuus sisältää perusteet luotettavuustekniikasta, toiminnallisesta turvallisuudesta, taajuusmuuttajista ja ohjelmoitavista porttimatriisipiireistä (FPGA). Tämä työ on tehty ABB Oy:n High Power Drives -tulosyksikön toimeksiannosta. Työn ensisijaisena tavoittena on suunnitella safe torque off konsepti, jota voidaan soveltaa sekä kaksi- ja kolmitasoinverttereille että niiden rinnankytkennöille. Työssä esitellään kuusi erilaista konseptia, joiden paremmuusjärjestys määrätään analyyttisella hierarkiaprosessilla (AHP). Lisäksi konseptien luotettavuutta ja toiminnallisen turvallisuuden tasoa arvioidaan käyttäen vian ja sen vaikutuksen diagnostiikan analyysiä (FMEDA). Tuloksena esitellään safe torque off -konsepti, joka täyttää työssä asetetut tavoitteet toiminnallisen turvallisuuden eheystason SIL 3 ja suoritustason PL e. Vaatimukset parhaiten täyttäviksi konsepteiksi todettiin ne, joissa osa safe torque off -toiminnon logiikasta on toteutettu porttimatriisipiireillä.

The purpose of this work is to develop a concept for safe torque off function that is used to ensure the safe state of an inverter emergency stop. The work concentrates on alternating current motor inverters. The theoretical background presented includes the basic knowledge of reliability engineering, functional safety, frequency converters and field-programmable gate arrays (FPGA). The work has been commissioned by the department of High Power Drives of ABB Oy. A major target of this work is to design a safe torque off concept that can be implemented into both two and three-level inverter topologies and their parallel connections. Six different safe torque off concepts are presented and compared by the analytic hierarchy process (AHP). Concepts’ reliability and functional safety capabilities are assessed with failure modes, effects and diagnostics analysis (FMEDA). Finally, a safe torque off concept fulfilling the requirements with safety integrity level SIL 3 and performance level PL e capability is presented. Within the requirements given, the best results were obtained with those concepts that were implemented using field-programmable gate arrays in the safe torque off logic circuit.
Description
Supervisor
Paulasto-Kröckel, Mervi
Thesis advisor
Kangas, Ilpo
Keywords
emergency stop, safe torque off, reliability, IEC 61508, FMEDA, hätäpysäytystoiminto, luotettavuus
Other note
Citation