Designing a sustainability KPI framework for procurement analytics

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorKim, Seongtae
dc.contributor.advisorShenhav, Matan
dc.contributor.authorKontoniemi, Maria
dc.contributor.departmentTieto- ja palvelujohtamisen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2021-09-05T16:03:36Z
dc.date.available2021-09-05T16:03:36Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractWhen it comes to international corporations, many of them outsource their emissions to the developing countries where also the working conditions can be very limited and often pointed to be at least questionable. Multinational corporations’ supply chains cause around one fifth of all the carbon emissions in the world. Nevertheless, many of them do not report these supply chain emissions as their own. Accordingly, it is vital to consider how to improve transparency and integration among supply chain partners to contribute on common sustainability goals. Procurement sustainability reporting could potentially help to increase procurement’s essential role related to sustainability issues and broaden the scope under inspection. Since sustainability analytics in procurement has not yet received much attention among the academic literature, this study aspires adding understanding on presenting sustainability KPIs in a procurement analytics setting. This thesis was conducted as a case study for a procurement analytics SaaS provider with the intention of designing a sustainability KPI framework that could be utilized in the development of a procurement sustainability analytics tool. The objective was to figure out what are the best ways to organize and aggregate 48 environmental and 74 social KPIs in a procurement analytics software so that international corporations could get valuable information without running into ethical issues. A total of eight procurement and sustainability professionals from SaaS provider’s three client companies were interviewed to get direct feedback and thorough comments from the potential future users of the tool. The findings indicate that flexibility and ability to customize the tool, ease of use and automation, reliability, and emphasizing critical indicators are significant throughout the framework. The weighted arithmetic mean with range combined to a simple three-level environmental social governance hierarchy is shown to give actionable insights, fit in well with procurement KPIs, and cover the reporting requirements. Bundling social and environmental indicators into single value is seen as ethically unacceptable but viewing the indicators within specific stakeholders and subcategories is seen as good practice, especially with the possibility to drill down. For a SaaS company it is important to prepare for implementations, actively explore the different options of sustainability analytics in procurement, pay attention to data integrity, and observe the prevailing regulations and standards. Building a concrete pilot with a client company or exploring the advanced statistical weightings and aggregations more thoroughly are recommended for the future.en
dc.description.abstractMonet kansainväliset yritykset ulkoistavat päästönsä kehitysmaihin, joissa myös työolot voivat olla hyvin rajoitettuja. Monikansallisten yritysten toimitusketjut aiheuttavat noin viidesosan kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä mutta monet näistä yrityksistä eivät kuitenkaan raportoi näitä toimitusketjujen päästöjä ominaan. Sen vuoksi on tärkeää pohtia, miten toimitusketjun osapuolten välistä avoimuutta ja integraatiota voidaan parantaa yhteisten kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi. Hankinnan kestävyysraportointi voisi mahdollistaa hankinnan ensiarvoisen tärkeän kestävään kehitykseen liittyvän roolin kasvun ja laajentaa kestävyyden tarkastelua. Koska hankinnan kestävyysanalytiikka ei ole vielä saanut paljoa huomiota akateemisessa kirjallisuudessa, tässä tutkimuksessa pyritään lisäämään ymmärrystä kestävyyden KPI-mittareiden esittämisestä hankinnan analytiikan ohjelmistoympäristössä. Tutkielma tehtiin tapaustutkimuksena hankinnan analytiikan SaaS-palveluntarjoajalle tarkoituksena suunnitella kestävyyden KPI-kehys, jota voitaisiin hyödyntää hankinnan kestävyyden analytiikkatyökalun kehittämisessä. Tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat parhaat keinot organisoida ja aggregoida 48 ympäristöllistä ja 74 sosiaalista KPI-mittaria hankinnan analytiikan ohjelmistossa, jotta kansainväliset yritykset voisivat saada arvokasta tietoa eettisesti. Koska palautetta ja kommentteja haluttiin työkalun mahdollisilta tulevilta käyttäjiltä, yhteensä kahdeksaa hankinnan ja kestävyyden ammattilaista SaaS-palveluntarjoajan kolmesta eri asiakasyrityksestä haastateltiin. Tulokset osoittavat, että työkalun kustomointi, helppokäyttöisyys, luotettavuus sekä kriittisten indikaattoreiden korostaminen ovat merkittäviä tekijöitä. Painotettu aritmeettinen keskiarvo vaihteluvälin kanssa yhdistettynä kolmitasoiseen hierarkiaan ympäristö-, sosiaali- ja hallintotiedoilla on menetelmänä käytännöllinen, kattaa raportointivaatimukset ja on yhteensopiva hankinnan KPI-mittareiden kanssa. Sosiaalisten ja ympäristöindikaattoreiden yhdistäminen yhdeksi arvoksi nähdään eettisesti epähyväksyttävänä, mutta indikaattoreiden tarkasteleminen sidosryhmissä ja alakategorioissa nähdään hyvänä käytäntönä, erityisesti porautumismahdollisuuden ansiosta. SaaS-yrityksen on tärkeää valmistautua implementointiprojekteihin, tutkia aktiivisesti kestävyyden analytiikan eri vaihtoehtoja hankinnassa, kiinnittää huomiota tietojen eheyteen ja noudattaa voimassa olevia säännöksiä ja standardeja. Tulevaisuudessa on suositeltavaa rakentaa konkreettinen pilotti asiakasyrityksen kanssa tai tutkia tarkemmin edistyneempiä tilastollisia painotus- ja aggregointimenetelmiä.fi
dc.format.extent81 + 5
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/109670
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202109058899
dc.language.isoenen
dc.locationP1 Ifi
dc.programmeInformation and Service Management (ISM)en
dc.subject.keywordsustainabilityen
dc.subject.keywordKPIen
dc.subject.keywordprocurementen
dc.subject.keywordprocurement analyticsen
dc.titleDesigning a sustainability KPI framework for procurement analyticsen
dc.titleKestävän kehityksen KPI-kehyksen suunnittelu hankinnan analytiikassafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files