Using distributed system with RFID in tracking

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
en
Pages
79
Series
Abstract
This Master's thesis was made to Dialog project, which was a research project of TAl research institute in Espoo, as a part of a research on using a distributed system in gathering of logistical tracking data and distributing it inside a supply chain. This thesis describes the main principles of the technical solution and the results derived from them. There are more detailed descriptions of some key technologies. In addition, there are also descriptions of some other technologies that may prove to be useful. A prototype software solution was created and tested for this thesis. Test results are included here and I draw conclusions from those tests. The project group also made a version of the solution and there are reports of their test uses, and furthermore conclusions from them. As a final conclusion I say that distributed system is quite suitable for gathering of logistical data, but the distribution of it still needs further research.

Tämä diplomityö tehtiin Dialog projektiin, joka oli tutkimusprojekti TAl tutkimusinstituutissa Espoossa, osana hajautetun järjestelmän käytön tutkimista logistisen seurantatiedon keräämisessä ja jakamisessa toimitusketjun sisällä. Työn tarkoituksena oli tarkastella hajautetusti luodun toimitusketjun seurantatiedon keruu- ja jakojärjestelmän toimintaa. Työ sisältää teknisen ratkaisun pääpiirteet sekä niiden testauksista saadut tulokset. Joistakin erityisen tärkeistä käytetyistä tekniikoista on lisäksi hieman tarkemmat kuvaukset. Tämän lisäksi myös erilaisia muita tekniikoita, joista saattaisi olla hyötyä, on esitelty. Diplomityötä varten tehtiin prototyyppiohjelmisto, jota testattiin. Testien tulokset ovat sisällytettyinä tähän työhän ja niistä tehdään johtopäätökset. Myös projektin työryhmä teki oman versionsa ohjelmistosta ja myös tämän testikäyttötilanteistä on esittelyt ja johtopäätökset. Lopullisena johtopaatoksena totean hajautetun järjestelmän sopivan logistisen tiedon keräämiseen, mutta sen jakamisen vaativan edelleen jatkotutkimuksia.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Thesis advisor
Främling, Kary
Keywords
supply chain management, toimitusketjun hallinta, tracking, seuranta, tracing, jäljitys, logistics, logistiikka, RFID, RFID, Java, Java, distributed systems, hajautetut järjestelmät
Other note
Citation