Sellutehtaan luotettavuuden ja kunnossapidon päätöksenteon parantaminen: Säiliöiden tarkastustoiminnan näkökulma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-03-20
Department
Major/Subject
Production Engineering
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
fi
Pages
105+9
Series
Abstract
Säiliöt ovat tuotantolaitteita, joiden kunnolla on merkittävä vaikutus prosessiteollisuuden tuotantolaitosten turvallisuuteen. Suurissa säiliöissä varastoidaan lukuisia erilaisia kemikaaleja, ja kemikaalisäiliöiden rikkoutuminen voi aiheuttaa merkittäviä, jopa satojen tuhansien eurojen arvoisia tuotannonmenetyksiä sekä henkilö- ja ympäristöturvallisuusriskin. Riskien minimoimiseksi säiliöiden kuntoa valvotaan säiliötarkastuksilla, joilla varmistetaan, että säiliöt ovat turvallisia ja kemikaalilain vaatimusten mukaisia. Tässä diplomityössä tutkitaan kohdeyrityksen säiliötarkastuksia ja niihin liittyviä prosesseja parempien tarkastustulosten saavuttamiseksi. Työn keskeinen tavoite on tunnistaa yrityksen säiliöiden kunnontarkastusten ja raportoinnin epäkohdat, ja kehittää käytännön toimenpiteet toiminnan parantamiseksi. Työssä pyrittiin myös kartoittamaan säiliöiden vauriomekanismeja ja -kohteita tarkastusmenetelmien soveltuvuuden arvioimiseksi sekä tarkastusten kohdentamiseksi kriittisiin alueisiin. Työn tutkimusaineisto kerättiin kohdeyrityksen avainhenkilöiden haastatteluilla, ja tuloksia peilattiin liittyvään kirjallisuuteen tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Työ toteutettiin tapaustutkimuksena ja haastatteluilla kerättyä aineistoa analysoitiin laadullisen tutkimuksen menetelmillä. Tutkimuksessa tunnistettiin tarkastustoiminnan kehityskohteet ja luotiin toimintamallit, toimenpiteet ja työkalut toiminnan parantamiseksi. Kehityskohteita havaittiin erityisesti käytetyissä tarkastusmenetelmissä, tarkastusten tarkkuudessa ja laajuudessa. Säiliöiden kunnossapidon suunnitelmallisuuden ja luotettavuuden kehittämiseksi kohdeyrityksessä tulisi ottaa käyttöön suunnitelmalliset kattavammat tarkastukset tai vastaavasti kehittää reaktiivisia toimintamalleja vastaamaan paremmin yllättäviin korjaustarpeisiin. Lisäksi visuaalisten tarkastusten toimintamallia tulisi parantaa ja yhtenäistää ottamalla käyttöön tarkastuslistat, -ohje ja koulutusmateriaali sekä raportoinnin työkaluja.

In the process industry, tanks are production equipment that have a significant impact on the safety of production plants. As many different chemicals are stored in chemical tanks, damages in tanks can not only cause significant production losses but can also cause safety risks to humans, the environment and property. To minimize these risks, the condition of tanks is monitored with tank inspections, which ensure that the tanks are safe and comply with the requirements of the Chemicals Act. This Master’s thesis investigates the target company's tank inspections and related processes to improve inspection results. The study aims to identify the shortcomings in the current inspection and reporting practices and to develop practical solutions to enhance their overall efficiency. The research sought to evaluate the damage mechanisms and high-risk areas of the tanks to optimize the inspection methods and concentrate the inspections on the most critical sections. The research was executed as a case study using qualitative research methods. The research material was collected by interviewing key personnel of the target company. The results were validated by comparing them with the related literature to answer the research questions. The research identified several targets for development in inspection processes. In-sufficiencies were found in the inspection methods and in the accuracy and extent of the inspections. To improve the planning and reliability of tank maintenance in the target company, more systematic and comprehensive inspections should be executed. Alternatively, the reactive operating models should be developed to respond to unexpected repair needs better. In addition, visual inspections should be improved and standardized by using checklists, instructions, and training material created in the thesis. To improve reporting, reporting tools were created and should also be introduced in future inspections.
Description
Supervisor
Virkkunen, Iikka
Thesis advisor
Pölönen, Eero
Keywords
säiliö, kunnossapito, kunnonvalvonta, visuaalinen tarkastus, NDT, varastosäiliö
Other note
Citation