EXPO 2000 Hannover World Exhibition Finnish Pavilion and the visual modeling of architecture

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1999
Major/Subject
Rakennusoppi
Mcode
A-9
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Jatkokehittelyssä varsinaisen arkkitehtuurikilpailun jälkeen, olen siirtänyt diplomityöni pääpainon niiden mahdollisuuksien tutkimiseen, joita tietotekniikan kehitys on suonut arkkitehtuurin esittämiselle. Erityisesti olen keskittynyt tutkimaan arkkitehtiohjelmien kolmiulotteisen mallintamisen ja visualisoinnin keinoja. Tärkeänä osana tutkimustani olen tehnyt kolmiulotteisen tietokonemallin paviljongistani ja työstänyt tästä edelleen virtuaalimallin ja animaation. Mallintaessani suunnitelmaani kohtasin lukuisia tyypillisiä ongelmia, joita syntyy 3D-mallia visualisoidessa. Tätä kautta työ itse ohjasi minut etsimään vastauksia ammattimme vielä tuoreen ja vakiintumattoman osa-alueen kysymyksiin, sekä pohtimaan tämän tulevaisuuden näkymiä. Työssäni olen myös pohtinut visualisoinnin tavoitteita ja tarkoitusperiä. Tällöin olennaiseksi asiaksi on noussut, kenelle esitys on suunnattu, minkälainen valmiusaste suunnitelmasta halutaan välittää ja mitkä ovat sopivimmat keinot sen esilletuomiseen. Arkkitehdin käyttämät ohjelmat jakautuvat suunnittelu - ja visualisointiohjelmiin. Eri ohjelmien ominaisuuksien riittämättömyys johtaa tilanteeseen, jossa joudutaan käyttämään eri ohjelmia rakennuspiirustusten ja visualisointikuvien tekoon. Tältä kannalta olen käsitellyt mm. oliopohjaisuutta ja renderointitekniikoita. Uusina 3D- mallin esityskeinoina ovat tulleet virtuaalimallit ja animaatiot. Nämä ovat muuttaneet myös itse esitystilanteen. Samalla tavalla kuin pohdittaessa tarvitaanko suunnittelu- vai visualisointiohjelmaa, joutuu 3D-mallia rakentaessa pohtimaan sen käyttötarkoitusta. Jos 3D-malli rakennettaan vain leikkauksia ja muita rakennuspiirustuksia varten on se erilainen, kuin puhtaasti esimerkiksi animaatiota varten rakennettu malli. Tietokonemallintaminen on vielä niin nuori ala, että siitä puuttuvat samanlaiset vakiintuneet käytännöt, kuin joihin olemme normaalisti tottuneet arkkitehtuurin esittämisessä. Mielenkiintoiseksi ongelmaksi nousee luonnosmaisuuden esittäminen suunnitelmassa. Perinteisesti arkkitehti on kyennyt värisevällä Iyijykynäviivalla tai karkealla pahvimallilla esittämään, että kyseessä on vasta luonnos suunnitelmasta. Myös pidemmälle viedyt luonnokset kaipaavat myös valmiusasteen näyttävää keinoa esittelyynsä. Tähän valmista ratkaisua ei vielä ole, mutta olen tutkinut tämän ongelman mahdollisia tulevaisuuden ratkaisuja. Itse suunnitelmassa loin kaksi näyttelytilaa, jotka pyrkivät irrottautumaan tästä todellisuudesta. Paviljongissa vierailija eristetään maailmannäyttelyn hälinästä. Läpikuultavien lasiseinien kautta vierailija kokee sisätilan samanaikaisesti ulkotilan eristettyjen luonnon palasten kanssa. Lummelampi, puupilareiden metsä ja julkisivun messinkiritilän lehvästö luovat mielleyhtymiä luontoon. Rakennuksen näkymissä tutkin enemmänkin läpinäkyvyyden olemusta.
Description
Supervisor
Söderlund, Jan
Keywords
Other note
Citation