Päiväkoti piirrettynä - eli tutkielma siitä, miltä kuvataidekasvatus näyttää päiväkodissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
22
Series
Abstract
Kandidaatin tutkielmani on kuvataidekasvattajan tutkimus kuvataidekasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tukemaan lapsen oikeutta taiteeseen lapsen oikeuksien sopimuksen 31. artiklassa. Kuvataidekasvattajana haluan tuntea kuvataidekasvatuksen kentän monipuolisesti, joten inspiroituneena lapsen oikeuksien 31. artiklasta, halusin lähteä tutkimaan kuvataidekasvatusta varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen aiheeksi valikoitui yhden päiväkodin kuvataidekasvatuksen tutkiminen. Tarkoituksena oli havainnollistaa miltä kuvataidekasvatus näyttää päiväkodissa. Tutkielmani on etnografisista ja visuaalisista tutkimusmenetelmistä vaikutteita ottava, piirtämällä tehty tutkimus kuvataidekasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Tutkielmassa selvitetään kuvataidekasvatuksen lähtökohtia, tavoitteita ja taustoja varhaiskasvatuksessa. Siinä tarkastellaan askartelun käsitettä, pohditaan lapsen maailmaa ja määritellään ihanteita kuvataidekasvatukselle. Tutkielmassa avataan myös etnografiaa ja visuaalisia tutkimusmenetelmiä. Tutkielman empiirinen osuus on toteutettu yhdessä pääkaupunkiseudun päiväkodissa piirtämällä ja kirjoittamalla muistiinpanoja neljän havaintokerran ajan. Tavoitteena oli selvittää, millaista kuvataidekasvatus on varhaiskasvatuksessa tutkimalla kuvataidetuokioiden aikana lasten eleitä ja asentoja sekä päiväkotiympäristöä. Tutkimustulokset koostuvat kahdeksasta kuvalliskirjallisesta tulkinnasta, jotka on koottu tutkimusaineiston havainnoista. Tulokset kertovat lasten kiinnostuneesta ja keskittyneestä työskentelystä kuvataidetuokioiden aikana. Niistä välittyy myös kuvataidetyöskentelyn tilasuunnittelun tärkeys ja päiväkodin kuvallisen ilmaisun kokonaisvaltainen luonne. Tulosten perusteella havaintopäiväkodista piirtyy kuva lasten maailmaa ja ilmaisua tukevana paikkana, jossa kuvallinen ilmaisu on tärkeä osa päiväkodin elämää. Tutkielmani on tutkimusmatka varhaiskasvatukseen, kuvataidekasvatukseen ja kuvataidekasvattajana olemiseen. Se on toiminut itselleni kuvataidekasvattajan identiteetin ja taiteen opettamisen tärkeyden vahvistajana. Tutkielmani on myös keskustelunavaus kuvataidekasvatuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyön lisäämisestä.
Description
Supervisor
Haapalainen, Riikka
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
kuvataidekasvatus, varhaiskasvatus, päiväkoti, kuvallinen ilmaisu, piirtäminen tutkimusmenetelmänä, visuaaliset tutkimusmenetelmät
Other note
Citation