Predicting and preventing bloom caster breakouts based on process measurements

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Mak-37
Degree programme
Language
fi
Pages
66 (+24)
Series
Abstract
Työssä tutkittiin läpijuoksujen ennustamisen ja estämisen mahdollisuuksia Ovako Bar Oy Ab:n terästehtaan jatkuvavalukoneella prosessista mitatun historiadatan avulla. Erityistä huomiota kiinnitettiin kokillin ja valuaihion välisen kitkamittauksen hyväksikäyttöön. Jatkuvavaluprosessin läpijuoksujen ennustamiseen on kehitetty runsaasti menetelmiä, joista suurin osa perustuu kokillin termoelementtimittauksiin, jotka ovat taloudellisesti toteutettavissa lähinnä levyaihiovalukoneiden tapauksessa. Nykyaikaisista valukoneiden oskillointilaitteistoista voidaan suorittaa kitkamittaus, jonka hyödyntäminen läpijuoksujen ennustamiseen on kuitenkin ollut melko vähäistä. Lähestymistavaksi läpijuoksujen ennustamisessa voidaan valita joko kitkan mallintaminen prosessin normaalitilanteessa tai hahmontunnistusmenetelmät, joilla pyritään tunnistamaan läpijuoksuun johtava yhdistelmä muuttujista aiempien läpijuoksujen mittausten pohjalta. Työssä käytiin läpi tapahtuneiden läpijuoksutilanteiden mittaukset ja tutkittiin tilastollisen prosessinohjauksen ja pääkomponenttianalyysin sovellusmahdollisuuksia jatkuvavaluprosessin vakiintuneen tilan mallinnukseen sekä valvontaan. Prosessin historiadataa kerättiin kahden vuoden ajalta. Datasta estimoitiin prosessin tilastollisia suureita ja muodostettiin pääkomponenttimalli. Mallia validoitaessa havaittiin että kitkaindeksin mittaustaso muuttuu merkittävästi kokillin vaihdon yhteydessä, ja tämän todettiin estävän tilastollisen prosessinohjauksen käytön.
Description
Supervisor
Holappa, Lauri
Thesis advisor
Hätönen, Tenho
Louhenkilpi, Seppo
Keywords
Other note
Citation