Craft meets tech

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Vesa Nilssonin lopputyö on tuotesuunnitteluprojekti Vigofere Oy:lle, joka on vuonna 2013 perus-tettu mittaus -tutkimuslaitteita valmistava startup -yritys. Muotoilutehtävänä oli suunnitella elektro-ninen MOODMETRIC-sormus, joka mittaa ihon sähkönjohtavuudesta henkilön tunnetilan vaihtelua. Mittausmenetelmää kutsutaan skin conductance, SCR ja electrodermal activity, EDA. Vastaava mittausmenetelmää on käytetty jo 100 vuotta osana valheenpaljastuskonetta. Tunnetilan vaihtelujen mittaaminen ja sen seuraaminen auttaa hallitsemaan omaa henkistä kuormitusta ja stressitilaa. Muodonannoltaan Moodmetric-sormuksen toivottiin sopivan henkisestä hyvinvoinnistaan kiinnostuneille miehille sekä naisille. Projektin lopputuloksena valmistin Vigofere Oy:lle hopeisen hahmomallin sormuksesta. Tarkastelen kirjallisessa osassa Moodmetric -sormuksen syntyhistoriaa, sekä tekijöitä Moodmet-ric-brändin takana. Tarkastelen yleisesti nykyilmiöitä teknologialaitteiden kehityksen ympärillä, kuten itsemittaamista (Quantified Self)) sekä markkinoilla olevia vastaavia laitteita. Tiedonhankinnassa tarkastelen myös teknologian nopeaa yleistymistä esineissä (Internet of Things tai Internet of Everything, IoT). Pohdin kirjallisessa osuudessa myös korun merkitystä ja kehitystä ihmisen evoluution rinnalla sekä teknologian ja sen toiminnallisuuksien yleistymistä korussa. Käyn läpi Moodmetric-sormuksen muotoiluprosessia tehtävänannosta, tulkintaan, ideointiin ja valmiiseen protomalliin, joka esiteltiin Slush- (Helsinki) sijoitustapahtumassa 15. 9. 2014.

Vesa Nilsson’s diploma is a product design project for Vigofere Ltd. that is a manufacturer of measuring and research devices. Vigofere Ltd. is Finnish startup company that was founded in 2013. My task was to design an electronic MOODMETRIC ring that measures the emotional state of the person wearing it. The measurement method is called skin conductance, SCR or elec-trodermal activity, EDA. The same measurement method has been used for over a 100 years as part of the polygraph machine. Measuring the variations of emotional states helps the person wearing the Moodmetric ring to manage their mental load and stress state. The design for the Moodmetric ring is hoped to be suitable for men and women who are interested in their own mental well-being. As a result of the project I made a prototype of the ring for Vigofere Ltd. The written part will examine the legislative history of the Moodmetric ring and the people behind the Moodmetric brand. I examine the current phenomena around technology development such as self-measurement (Quantified Self movement) and similar devices that are currently on the market. I also look at the rapid spread of technology in objects, called Internet of Things IoT or the Internet of Everything. In the written part I examine the jewellery development side by side with the evolution of humankind. I also discuss technology and its functionalities which are becoming more common in jewellery. I go through the Moodmetric ring design process from assignment to the finished prototype model. Moodmetric ring was introduced the first time in Slush Helsinki event in September 15th 2014.
Description
Supervisor
Salli, Timo
Thesis advisor
Törmikoski, Ilona
Keywords
wearable, muotoilu, älykoru, moodmetric, internet of things, korun evoluutio
Other note
Citation