Taiteen kandidaatin opinnäytetyö

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muoti
Language
fi
Pages
80
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytetyöni on kaksiosainen ja koostuu produktiivisesta sekä kirjallisesta osuudesta. Molemmat tukevat toinen toisiaan taiteellisessa ilmaisussa. Yhtä tärkeää kuin taito suunnitella ja toteuttaa viimeisteltyjä tuotteita, on kyky osata puhua niistä ulkopuolisille, avata prosessia sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä sanallisesti. Produktiivinen osuus tarkoittaa kohdallani kahdeksasta asukokonaisuudesta ja asusteista muodostuvaa naistenvaatemallistoa, jonka suunnittelin ja toteutin kolmantena opiskeluvuotenani syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana. Lopullinen mallisto esiteltiin toukokuussa 2018, Aalto-yliopiston vuotuisessa muotinäytöksessä. Kirjallisessa osuudessa avaan sanallisesti opinnäytetyöni vaiheet taustatutkimuksesta lopullisiksi tuotteiksi. Taustatutkimukseni rakentui porrastetusti aina sen mukaan, mitä jo olemassa olevat aiheet kaipasivat rinnalleen. Lopullinen tematiikka koostuu 60-luvun Kotiliesi-lehtien artikkeleista ja kansikuvista, Emilio Puccin vintage-lasketteluasuista, Pierre Cardinin ja Andre Courregesin futuristisista vaatteista, Antti Lovagin suunnitteleman Bubble Housen muodoista sekä meksikolaisten kansantanssipukujen väriloistosta. Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa referoin ja analysoin omaa työskentelyäni suhteessa lähtökohtiini, esikuviini sekä tavoitteisiini, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Pohjustan taustojani ja sitä, miten päädyin lopullisiin taustatutkimusaiheisiin, niiden kautta materiaalivalintoihin, materiaalivalintojen kautta kaavoituksellisiin ratkaisuihin sekä lukuisten sattumusten myötä lopullisiin vaatteisiin ja asusteisiin. Lopulliset tuotteet esittelen yksityiskohtaisesti kappaleessa kuusi. Keskeisessä roolissa taustatutkimusaiheideni lisäksi on vahvaan intuitioon pohjautuva työtapani, joka on johdatellut koko mallistoprosessia. Lähestymiseni vaatesuunnitteluun on holistinen eli pyrin sekä tiedostamattani että tietoisesti ajattelemaan mallistoa kokonaisuutena jo alusta alkaen. Etenkin lopulliset taustatutkimusaiheeni tulivat luokseni sattuman kaupalla syksyn 2017 aikana, joten haluan antaa painoarvoa sen analysoinnille. Haluan myös korostaa oppimiani vahvuuksiani ja heikkouksiani, sillä konkreettisen malliston lisäksi tärkeimpänä käteeni jäi parempi ymmärrys omasta suunnittelijaidentiteetistäni. Sain myös motivaatiota työstää asennettani suunnittelua kohtaan sekä kehittää konkreettisia taitoja kuten kaavoituksen ja tekstiilirakenteiden parempaa ymmärrystä.
Description
Supervisor
Leppisaari, Anna-Mari
Thesis advisor
Laitinen, Tuomas
Keywords
meksikolaiset kansantanssipuvut, Bubble House, Pierre Cardin, Andre Courreges, futurismi, 60-luku, Antti Lovag, bubble house
Other note
Citation