Betonin kuivumisen varmistaminen hankkeen kosteudenhallintaprosessin osana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Rakennusmateriaalit ja rakennusfysiikka
Mcode
IA3017
Degree programme
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
67+9
Series
Abstract
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportin mukaan Suomessa sadat tuhannet ihmiset altistuvat vuosittain rakenteiden kosteus- ja homevaurioista sekä heikentyneestä sisäilmanlaadusta seurauksena oleville terveyshaitoille. Kosteusvaurioiden aiheuttamat terveydenhuollon ja rakentamisen kulut ovat vuosittain satoja miljoonia euroja. Rakennekosteuden kuivattamisen epäonnistuminen on aiheuttajana suuressa osassa vaurioista. Tästä syystä asianmukainen rakennushankkeen kosteudenhallinta on olennaisessa osassa kosteusperäisten ongelmien ehkäisyssä. Kosteudenhallintaprosessin tulee jatkua läpi koko rakennuksen elinkaaren suunnittelusta ja rakentamisesta aina käytön ja huollon aikaiseen toimintaan saakka. Nykyaikaiset rakennusmateriaalit ja tiiveysvaatimukset korostavat kosteusperäisten virheiden vakavuutta entisestään. Tämä diplomityö käsittelee kosteusvaurioiden ongelmakenttää tutkimalla kosteudenhallintaprosessin kulkua ja toimia, joilla vaurioriskiä voidaan pienentää jo työmaavaiheessa. Erityishuomio on suunnattu betonin rakennekosteuden kuivattamiseen. Työn tavoitteena on esitellä työkalut kosteudenhallintaprosessin läpivientiin hankkeessa sekä määrittää toimintaohje yrityksen kosteudenhallintatoimien suorittamiseen. Esitettyjä toimenpiteitä voidaan helposti muokata kuhunkin hanke- ja rakennustyyppiin sopiviksi. Tehokas kosteudenhallinta ja rakennekosteuden kuivattaminen ovat riippuvaisia monista eri tekijöistä, kuten rakennuksen käyttötarkoituksesta, dimensioista, sijainnista, sääoloista sekä käytetyistä materiaaleista. Tämä diplomityö keskittyy toimiin, joita voidaan tehdä varsinaisen rakentamisen ja työmaatoiminnan aikana. Olennaista on estää valmistuvien rakenteiden lisäkastuminen. Tehokkain tapa on käyttää tarkoituksenmukaista sää- ja aukkosuojausta. Betonin kuivumisen kannalta olennaista on kuivumisolosuhteiden saavuttaminen: ilman lämpötila vähintään 20 °C, suhteellinen kosteus enintään 50 %. Näiden olosuhteiden saavuttamiseksi kuivatettavan tilan ilmaa tulee talvella lämmittää sekä kesä- ja syysaikaan koneellisesti kuivattaa. Globaali ilmastonmuutos vaikeuttaa osaltaan olosuhteiden hallintaan säätilojen ääripäiden yleistyessä. Ennakkoarvioinneista ja tarkasta olosuhdehallinnasta huolimatta kuivattamisen onnistuminen tulee aina todentaa rakenteesta ennen pinnoitustöitä tehtävillä suhteellisen kosteuden mittauksilla. Työssä esitettyä kosteudenhallinta- ja kuivatusprosessia on tutkittu myös case-kohteena toimineella uudisrakennustyömaalla. Case-kohteessa havaittiin betonin kuivumiseen liittyvä monimutkaisuus sekä muuttujien suuri määrä. Tällöin olosuhteiden ja rakenteen kosteustilan jatkuva seuranta on tärkeää, jotta poikkeamiin voidaan reagoida nopeasti. Kaikki mittaukset on tehtävä huolellisesti, jotta ne eivät johda työmaan toimintaa harhaan. Kosteudenhallintaan ja rakennekosteuden kuivatukseen vaatimat kehitystarpeet liittyvätkin kuivumisprosessin parempaan ennakointiin ja kosteudenhallinnan liittämiseen luonnolliseksi osaksi työmaan jokapäiväistä toimintaa.

The Audit Committee of the Finnish Parliament has reported that hundreds of thousands of people, a significant part of the population, have adverse health effects associated with moisture, mould and indoor air quality problems. The health and technical issues are causing economical losses as high as hundreds of millions of euros annually. Failure to properly dry out the moisture during construction phase is at least partly responsible for these health hazards and structural damages. Therefore an appropriate moisture control process is in key position when preventing these damages to happen for the whole service life of a building. This process should cover the entire existence of the building from design and construction to the final operation and maintenance. Modern building materials and impervious structures are emphasizing the significance of moisture related errors. This master’s thesis deals with this urgent issue by exploring moisture control measures and strategies needed to minimize the risk of moisture problems during construction phase. Special attention is paid to drying period of concrete structures. The aim is to represent a moisture control process and to describe an action plan that a construction company can use to successfully implement good moisture control management practices. These practices can be adapted to various types of projects. Effective moisture control and concrete drying process depends on many factors such as purpose of use, weather, site properties, materials used and building type. There are some general guidelines but in detail the process is always site dependence. This thesis focuses on the actions that can be made on building site during construction work in Finnish weather conditions. The key is to prevent structures from getting wet after they are casted or installed. After proper weather protection is done, on-site heating and air drying actions are to be taken care of. Effective drying of concrete requires the minimum temperature of 20 °C and relative humidity less than 50 percent. To achieve proper drying conditions indoor air must be heated up during winter and dried during summer and autumn seasons. Global climate change will also increase the probability of extreme weather conditions. Drying process must be proved by conducting multiple moisture measurements from the concrete structures before the final coating is laid. The moisture control process introduced in this thesis was partly implemented in a case study on a new construction site. Experiences gained from this thesis work demonstrated the complexity of the drying process. On-site monitoring is vital and must be closely combined with structural moisture measurements. The measurements have to be done with great care to give reliable data for site management and scheduling. In the future work this implement has to be improved.
Description
Supervisor
Lü-Tervola, Xiaoshu
Thesis advisor
Kuusikko, Tytti
Keywords
kosteudenhallinta, betonin kuivuminen, rakennekosteus, kosteusvaurio
Other note
Citation