The possibilities of mechanical process technology in materials recycling in Finland

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka
Mcode
Mak-46
Degree programme
Language
fi
Pages
120
Series
Abstract
Tämä Diplomityö tehtiin osana materiaalikierrätyksen uusia mahdollisuuksia kartoittavaa esiselvitysprojektia. Esiselvityksen rahoitti TEKES. Esiselvityksen tarkoituksena oli etsiä Suomesta materiaalikierrätykseen liittyviä kehityskohteita kierrätystutkimusohjelmaa varten. Diplomityö on TKK:n Mekaanisen Kierrätystekniikan laboratorion osuus esiselvityksestä ja TEKESille tehtävästä esiselvitysvaiheen loppuraportista. Työn tehtävänä on kartoittaa Suomessa tapahtuvaa materiaalikierrätystä ja toimia käsikirjana mekaanisten prosessointimenetelmien sekä materiaalikierrätyksen osalta projektin jatkovaiheessa, jolloin luodaan yksityiskohtaisia kehityshankkeita kierrätysohjelmaan. Työn kirjallisuusosassa osassa selvitetään projektin johtoryhmän kanssa valittujen materiaali- ja tuoteryhmien osalta niiden kierrätystä. Jokaisen materiaali- ja tuoteryhmän osalta on selvitetty syntyvät jätemäärät, kierrätysasteet, lainsäädännön vaikutus ko. materiaali/tuoteryhmän kierrätykseen sekä muita niiden kierrätyksen kannalta merkityksellisiä seikkoja. Työn alussa tarkastellaan myös materiaalikierrätykseen liittyviä taloudellisia sekä logistisia seikkoja, selkeän kokonaisuuden luomiseksi. Materiaalikierrätyksessä käytetyt mekaaniseen prosessitekniikkaan perustuvat laitteet ja menetelmät esitellään hienonnus-, erotus- ja luokituslaitteiden ja menetelmien osalta. Kirjallisuusosan lopuksi esitetään materiaali- ja tuoteryhmittäin kierrätysprosesseja sekä mahdollisuuksien mukaan Suomessa käytössä oleva mekaaninen kierrätysprosessi. Työn soveltavassa osassa käydään läpi esiselvitysprojektin aikana tehtyjen haastatteluiden tulokset ja selvitetään haastattelutulosten sekä kirjallisuustutkimuksen perusteella kierrätyksen ongelmia, kehityskohteita sekä kierrätyskehitystrendejä Suomessa. Kierrätysteknisten ongelmien ratkaisemiseksi pohditaan mekaanisen prosessitekniikan mahdollisuuksia. Työssä käy ilmi että mekaaninen prosessitekniikka tarjoaa hyvät mahdollisuudet materiaalikierrätyksen tekniseen toteuttamiseen, laitteita ja menetelmiä tulee kuitenkin jatkossakin kehittää. Materiaalikierrätyksen keskeisenä ongelmana ei ole teknisten ratkaisujen puuttuminen tai keskeneräisyys, vaan kierrätys- ja uusiotuotemarkkinoiden kehittymättömyys. Yhteenvedossa käydään läpi materiaaleittain kierrätyksen nykytilaa ja kehitystrendejä.
Description
Supervisor
Laapas, Heikki
Thesis advisor
Vesanto, Asko
Keywords
recycling, materiaalikierrätys, mechanical process technology, kierrätys, recycling equipment, mekaaninen prosessitekniikka, recycling processes, mekaaniset kierrätysprosessit, kierrätystekniikassa käytetyt laitteet ja menetelmät, erotus, luokitus, hienonnus
Other note
Citation