Ydinvoimalaitoksen turvallisuusluokiteltujen dieselgeneraattorien uusinta ja sähkölaitteiston vaatimustenhallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-08-24
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
fi
Pages
47
Series
Abstract
Tässä työssä tutustutaan kirjallisuudessa ja standardeissa esiintyvän vaatimustenhallinnan teoriaan. Työn tavoitteena on soveltaa tutkittua teoriaa ydinvoimalaitosympäristössä, ja luoda teorian pohjalta väliaikainen ratkaisu vaatimustenhallintatyökaluksi ja vaatimustenhallinnan prosessimalliksi työn kohteena olevan varavoimadieselgeneraattorien uusintaa toteuttavan projektin käyttöön. Työ suoritettiin tutustumalla aiheesta kertovaan kirjallisuuteen, aihetta koskeviin standardeihin, ja ydinvoimalaa koskeviin alakohtaisiin vaatimuksiin. Tämän jälkeen luotiin työkalu vaatimusten hallitsemiseksi. Työkalun valmistumisen jälkeen luotiin projektiryhmän rakenteen pohjalta malli vaatimustenhallintaprosessin toteuttamiseksi. Työ toteutettiin soveltamalla kirjallisuudessa esiintyvää teoriaa, sekä haastattelemalla asiantuntijoita ja työkalun tulevia käyttäjiä. Työn tuloksena saatiin kattava kokonaiskuva vaatimustenhallinnan periaatteista ja ydinvoima-alaa koskevasta sääntelystä. Luotu vaatimustenhallintatyökalu toimii projektin vaatimustenhallintatyökaluna, sekä vaatimustenhallinnan väliaikaisena ratkaisuna ennen TVO:n varsinaisen vaatimustenhallintaprosessin ja työkalun valmistumista ja käyttöönottoa.

This thesis examines the theory of requirements management found from literacy and standards. Goal is to apply that theory in nuclear power plant environment, and create a solution for back-up diesel generator project in form of requirements management tool and process model. Thesis was carried out by examining literacy and standards about requirements management and nuclear industry. Requirements management tool and process model were created by applying this information and by interviewing the participants in project during the work. As a result comprehensive picture about requirements management and regulations in nuclear industry was created. Requirements management tool is used to manage requirements in diesel generator project, and it’ll service as temporary requirements management solution until undergoing requirements management implementation project is completed.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Hassinen, Kirsi
Keywords
vaatimustenhallinta, ydinvoima, järjestelmäsuunnittelu, projektin hallinta
Citation