Tuettujen kaivantojen riskienhallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2009
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
89 + app. 22
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli selvittää tyypillisimmät tuetun kaivannon riskit suunnittelun ja toteutuksen aikana. Lisäksi tavoitteena oli kehittää riskienhallinnan työkaluja kaivantoja varten. Riskien analysointi kaivannon suunnittelussa on sisällytetty yleensä normeihin ja ohjeisiin; varmuuskertoimiin, sallittuihin muodonmuutoksiin, jne. Lisäksi määräyksillä ja erillisillä kunnallisilla (pääkaupunkiseudun) kaivutyöohjeilla pyritään lisäämään turvallisuutta kaivannon suunnittelussa ja toteutuksessa. Vaikka näitä ohjeita ja määräyksiä on pyritty noudattamaan, silti onnettomuuksia ja vaaratilanteita on tapahtunut kaivannon toteutusvaiheessa. Riskienhallinnalla pyritään ennalta ehkäisemään riskit ennen niiden toteutumista. Riskienhallinnan tarkoituksena on tunnistaa kaivantohankkeessa olevat riskit ja miettiä etukäteen niiden hallintakeinoja. Riskienhallintaan kuuluu neljä vaihetta: riskin tunnistaminen, riskin arviointi, toimenpiteet ja dokumentointi. Riskienhallinnan pohjalta tehdään loppuraportti, joka palvelee myös viranomaisia, jos kohde kuuluu RakMK A1, 3.2.1, määräyksen mukaisen erityismenettelyn piiriin. Lisäksi riskienhallinnan loppuraportti palvelee tilaajaa urakkatarjouskilpailussa, sekä urakoitsijaa. Riskienhallintamenetelmää testattiin esimerkkikohteessa, jossa kohde oli arvioitu kuuluvaksi rakenteellisen turvallisuuden alustavan riskiarvion jälkeen erityismenettelyn piiriin kuuluvaksi vaativien pohjarakenneolosuhteidensa takia.

The aim of this work was investigating the most typical risks in excavation, considering both design and execution. Developing tools for risk management was also considered. Risk analysis of excavation design is generally implanted into standards and directives, for example in safety factors and allowed transformations. Even when these directives and regulations are followed, accidents have still occurred. The aim of risk management is to spot possible risks and to find means for controlling them. Four phases are included in risk management: identifying risk, evaluating risk, finding measures against it and documentation. From the basis of risk management a final report is written, which will also serve authorities, if the building project is under "RakMK A1, 3.2.1"-regulated special procedure. The final report of risk management will also serve both the customer in competitive bidding and the contractor. The risk management method was tested in an example project, which was assessed to be under a special procedure after an initial risk evaluation. Reason for this was the demanding conditions of the foundations.
Description
Supervisor
Vepsäläinen, Pauli
Thesis advisor
Kangas, Heikki
Keywords
riski, riskienhallinta, tuettu kaivanto, laki, normi, RakMk, määräys, ohje, risk, risk management, supported excavation, law, building codes, RakMk, writ, instruction
Other note
Citation