Asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelma - strategista toimintaa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
Tavoitteet Tutkielman tavoitteena on kuvata ja analysoida asunto-osakeyhtiön strategiaa ja strategista taloussuunnittelua. Tavoitteena on Asunto Oy Temppelikatu 1:n hallitusta haastattelemalla ymmärtää paremmin asunto-osakeyhtiön strategian muotoutumista ja sen taustalla vaikuttavia asenteita, motiiveja, arvoja ja sitoutumista. Kun tutkimuksen ensimmäiseen päätavoitteeseen voidaan vastata, konstruoidaan Asunto Oy Temppelikatu 1:lle taloussuunnitelmamalli. Tämän jälkeen pohditaan taloussuunnittelun ja yhtiöstrategian linkittymistä toisiinsa. Tutkimuskohde ja -menetelmät Tutkimus on sekä teoreettinen, että käytännönläheinen, mutta painottuu enemmän teoreettiseen alkuosaan, jota seuraa empiirinen osa. Tutkielman teoreettinen osa pohjautuu sekä suomalaiseen että ulkomaalaiseen strategiaa ja omistajalähtöistä johtamista käsittelevään tutkimukseen. Tutkielman empiirisessä osassa toteutetaan kvalitatiivinen haastattelututkimus, jonka toteuttamisessa hyödynnetään aiempien teoreettisten lukujen antia. Haastattelututkimuksen pohjalta konstruoidaan asunto-osakeyhtiön taloussuunnitelmamalli. Taloussuunnitelmamallin konstruointiprosessi toteutetaan konstruktiivisluonteisena. Tulokset Tutkimuksen edetessä vahvistui, että kyseessä on moniulotteinen tutkimusongelma, johon liittyy osakkaiden henkilökohtaisia käsityksiä ja arvioita - onhan asunto suurimmalle osalle suomalaisista se kaikkein tärkein sijoituskohde. Sijoittajaosakkas arvioi asunto-osakeyhtiön toimintaa ja taloutta eri tavoin kuin asukasroolissa oleva osakas. Kun tiedetään mitä osakkaat ja asukkaat asunto-osakeyhtiöltä haluavat ja odottavat, on heidän toiveisiinsa huomattavasti helpompi vastata. Tehtyjen haastattelujen perusteella on syytä uskoa, että tulevaisuudessa kaikissa hyvin ylläpidetyissä asunto-osakeyhtiöissä on paitsi selkeästi viestitty strategia myös siihen pohjautuva strateginen taloussuunnitelma. Taloussuunnitelman uskotaan tuovan yhtiölle lisäarvoa, kunhan strateginen suunnittelu tehdään huolella ja malli rakennetaan sen pohjalta hyvin valmistellusti.
Description
Keywords
asunto-osakeyhtiö, strategia, taloussuunnittelu
Other note
Citation