Development of sheet metal rolls manufacturing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Department
Konetekniikan osasto
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Abstract
Useiden muiden tuotteiden tavoin myös paperikoneen telat voidaan valmistaa ohutlevystä käyttäen kevytrakennetekniikkaa. Tähän liittyen tässä työssä kehitettiin ohutlevystä valmistettavan paperinjohtotelan valmistettavuutta tutkimalla valmistukseen soveltuvia menetelmiä ja laitteita. Työn aikana valmistettiin yksi yksivaippainen ohutlevytela, jonka avulla testattiin sopivien valmistusmenetelmien toimivuutta, sekä etsittiin mahdollisia valmistajia. Valmistuksen aikana voitiin tutkia valmistusmenetelmien tarkkuuksia ja ongelmakohtia. Valmiin koetelan dynaamisia ja staattisia ominaisuuksia voitiin tutkia erilaisilla mittalaitteilla. Ohutlevytelan vaippa muodostuu useasta osasta, joista tärkeimmät ovat levynpyöristyskoneella taivutettavat putket. Ohuesta levystä valmistettu tela on kevyt, jolloin myös materiaalikustannukset ovat pienemmät. Useammat työvaiheet kuitenkin nostavat valmistuskustannuksia normaalien putkitelojen tasolle. Valmistuksen aikana ja sitä seuranneiden mittauksien perusteella voidaan todeta putkien taivutuksien epätarkkuuden olevan valmistuksen ongelmallisin kohta. Telan sisäiset tukielementit eivät auttaneet parantamaan tarkkuutta ja lopulta hitsirailojen liian isot ilmaraot ja asetusvirheet, yhdessä epäpuhtauksien kanssa, aiheuttivat hitsien epäonnistumisen. Työssä osoitetaan, että ohutlevytelan valmistusmenetelmien tarkkuudet eivät vielä ole tuotannollisen valmistuksen edellyttämällä tasolla. Tulevaisuudessa on keskityttävä vaipan putkien taivutustarkkuuteen. Hieman paremman valmistustarkkuuden avulla tela voidaan pinnoittamalla saada käyttökelpoiseksi.
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Junnila, Ari
Keywords
Other note
Citation