Hihnakalanterin teräshihnan kunnonvalvonta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Applied Electronics
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
113
Series
Abstract
Tämän diplomityön päätavoite oli selvittää tekniikoita, joilla pystyttäisiin parantamaan hihnakalanterin teräshihnan kunnonvalvontaa nykyisestään. Eri tekniikoilla pyrittiin selvittämään teräshihnan pyörimistaajuus sekä havaitsemaan teräshihnaan syntyneet viat. Työssä testattiin eri tekniikoiden soveltuvuutta ongelmien ratkaisuun. Teräshihnan pyörimistaajuuden määrittämiseen käytettiin autokorrelaatiota, pyörrevirta-anturia sekä valokennoa. Teräshihnassa olevien vikojen havaitsemiseksi testattiin pyörrevirta-anturin sekä mikrofonin soveltuvuutta. Testattavia tekniikoita valittaessa valintakriteereinä pidettiin yksinkertaisuutta, alhaisia kustannuksia sekä käyttöön soveltuvia valmiita toteutuksia. Testit suoritettiin kaikille muille paitsi autokorrelaatiolle laboratorio-olosuhteissa tarkoitukseen suunnitellulla testilaitteella. Tämän lisäksi teräshihnan pyörimistaajuuden määritystä testattiin tuotantolaiteessa autokorrelaation ja pyörrevirta-anturin osalta. Testilaitteella sekä tuotantolaitteella saatujen tuloksien yhdistämisen jälkeen voidaan todeta, että teräshihnan pyörimistaajuuden määrittämiseen soveltuvat parhaiden autokorrelaatio sekä valokenno. Pyörrevirta-anturin toiminta oli vaaditulla tasolla testilaitteella tehdyissä testeissä, mutta tippuivat käyttökelvottomiksi tuotantolaitteella. Vian havainnointiin testilaitteella soveltui paremmin pyörrevirta-anturi herkkyytensä sekä tarkkuutensa johdosta. Myös mikrofoneilla päästiin hyviin tuloksiin, mutta sen herkkyys ei yltänyt pyörrevirta-anturin tasolle.

Purpose of this master thesis is to find technique to improve condition monitoring of metal belt in metal belt calender. Different techniques were used to find out rotation frequency of metal belt in metal belt calender and to inspect failures in metal belt. Autocorrelation, eddy current sensor and photoelectric sensor were used to measure rotation frequency of metal belt. To inspect failures in metal belt, eddy current sensors and microphones were used. When used methods were chosen, great interest was used to evaluate simplicity, cost and ready-to-use degree. Tests were carried out with purpose-built test equipment in laboratory environment excluding autocorrelation. Addition to these tests rotation frequency of metal belt was also tested in production equipment with autocorrelation and eddy current sensor. Results acquired with test and production equipment indicate that autocorrelation and photoelectric sensor were best suitable for measuring rotation frequency of metal belt. Eddy current sensor worked properly with test equipment but failed with production equipment. Failure inspection was better carried out with eddy current sensor thanks to sensitivity and accuracy of sensor. With microphone results were also good but didn't achieve eddy current sensors standards.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo; Prof.
Thesis advisor
Rautiainen, Hannu;
Keywords
condition monitoring, calender, metal belt, kunnonvalvonta, kalanteri, teräshihna
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-011979