Private equity as a form of active and professional ownership: An analysis of value-adding mechanisms of private equity in Finland

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-25
Department
Major/Subject
Strateginen johtaminen
Mcode
IL3006
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
101+9
Series
Abstract
Earlier studies on the impact of private equity in Finland have provided positive results on the relationship between positive firm-level performance and private equity funding. Among other things, private equity has been shown to accelerate company growth and internationalization. These results highlight the importance to better understand how private equity investors contribute to the performance of their portfolio companies in the Finnish context. This study provides a comprehensive overview on value-adding mechanisms of private equity in Finland and offers novel insights on research on value added by private equity. The study is conducted as a multiple-case study with 15 companies that have received PE funding during 2007-2011. The main data sources are interviews with investors as well as CEOs of case companies. A cross-case analysis is supported by a fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA) method in order to examine effects of investor experience and industry dynamism on value added of private equity. The main result of this study is that Finnish PE investors contribute to the performance of their portfolio companies by adaptively using tools of active ownership, taking into account portfolio company and industry characteristics. Successful PE investors are able to promote opportunity-seeking behaviour and risk-taking in their portfolio companies when it is justified and controllable. On the other hand, PE investors facilitate growth by providing non-financial services that mitigate risks related to high growth. Furthermore, successful PE investors offer their portfolio companies not only their own expertise but also that of external industry experts, acquired through investor networks. For academics, this study opens several interesting avenues for further research. For example, a cross-country comparison of value-adding mechanisms of private equity between Finland and more established markets, such as the US or the UK, would provide valuable new insights. For practitioners, results of this study highlight the need to acknowledge PE investors as active and professional owners who have the ability to help their portfolio companies grow fast and sustainably.

Aiemmat tutkimukset pääomasijoittamisen vaikuttavuudesta Suomessa osoittavat, että pääomasijoittaminen vaikuttaa positiivisesti kohdeyritysten kehitykseen. Pääomasijoittamisen on huomattu muun muassa kiihdyttävän kohdeyhtiöiden kasvua ja kansainvälistymistä. Nämä positiiviset tulokset herättävät tarpeen ymmärtää paremmin niitä mekanismeja, joita suomalaiset pääomasijoittajat käyttävät edistääkseen kohdeyritystensä kasvua. Tämä diplomityö luo kattavan kuvan suomalaisten pääomasijoittajien arvonluontimekanismeista ja tarjoaa uusia näkökulmia pääomasijoittamista koskevaan tutkimukseen. Työ on toteutettu case-tutkimuksen menetelmin. Otos sisältää 15 suomalaista yritystä, jotka ovat saaneet rahoitusta pääomasijoittajalta vuosina 2007-2011. Tutkimuksen pääasiallinen lähde ovat haastattelut pääomasijoittajien ja case-yritysten toimitusjohtajien kanssa. Perinteistä case-analyysia tukee fsQCA-menetelmä, jolla tutkitaan sijoittajan kokemuksen ja toimialan dynaamisuuden vaikutuksia pääomasijoittajan käyttämiin arvonluontimekanismeihin ja kohdeyhtiön menestykseen. Suomalaiset pääomasijoittajat edistävät kohdeyhtiöidensä kehitystä käyttämällä aktiivisen omistajuuden työkaluja huomioiden kohdeyrityksen ja toimialan erityispiirteet. Menestyksekkäät pääomasijoittajat edistävät kasvu- ja riskinottohalukkuutta kohdeyrityksissään silloin, kun se on perusteltua ja hallittavissa. Nopean kasvun vaiheessa pääomasijoittajat tukevat portfolioyritystensä kasvua pienentämällä kasvuun liittyviä riskitekijöitä. Lisäksi menestyksekkäät pääomasijoittajat eivät tarjoa portfolioyrityksille vain omaa osaamistaan vaan myös ulkopuolista asiantuntija-apua verkostoidensa kautta. Tämä työ tarjoaa mielenkiintoisia aiheita tulevaa pääomasijoitustutkimusta ajatellen. Esimerkiksi pääomasijoittamisen arvonluontimekanismien vertailu Suomen ja kehittyneempien markkinoiden kuten Yhdysvaltojen tai Iso-Britannian välillä olisi luonnollinen jatke tälle tutkimukselle. Laajemmalle yleisölle tämän työn tulokset osoittavat, että pääomasijoittajat ovat aktiivisia ja ammattimaisia omistajia, joilla on kyky auttaa kohdeyhtiöitään kasvamaan nopeasti ja kestävästi.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
private equity, buyouts, venture capital, value added, value-adding mechanisms
Other note
Citation