Techno-Economic Analysis of Mobile Peer-to-Peer Systems and Services

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2012-06-08
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
102 + app. 103
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 46/2012
Abstract
Peer-to-peer (P2P) systems are an integral part of many technology and business domains of the Internet. P2P-based services are disrupting established business models, and they are emerging in the mobile domain. The aim of this thesis is to analyze the effect of emerging mobile P2P-based services and systems in the technology and business domains of the Internet by using a multimethod research design. The contribution of this thesis consists of the following studies: Applying the scenario planning method to decision making related to emerging mobile services in a case study of a novel P2P communications protocol. Developing a framework to analyze the value distribution of ICT services, and conducting case studies on value flows and role constellations of centralized and distributed communications and video streaming. Assessing value in the technology evolution of mobile P2P communications, which potentially disrupts the positions of incumbents by introducing Internet-driven, telecom-driven, and proprietary evolution paths. Operationalizing the Theory of Planned Behavior conceptual model and finding novel mobile P2P communications and content sharing services to have high adoption potential among respondents with advanced handsets. Surveying consumer attitudes towards different aspects of mobile P2P services, such as usage intention, usage satisfaction, revenue models, battery consumption, and social sharing. Measuring mobile P2P usage in Finland during 2005-2007 by analyzing traffic traces from the networks of three major Finnish mobile operators and by investigating the usage log files from a panel of Finnish advanced handset users. In conclusion, the research contribution of this thesis consists of applying multiple research methods to case studies on novel distributed mobile services, developing frameworks for the analysis of such services, extending existing theories and methods for such analysis, and reporting results from surveys and usage measurements on relevant topics. The main technoeconomic challenges in deploying mobile P2P systems and services are related to business models, resources, incentives, usability, security, and policy. Based on value distribution and usage analyses, one can assert that mobile peer-to-peer systems and services are transforming the technology and business domains of the Internet. 

Vertaisverkkojärjestelmät ovat olennainen osa Internetin teknologiaa ja liiketoimintaa. Vertaisverkkopohjaiset palvelut muuttavat vakiintuneita liiketoimintamalleja ja vaikuttavat mobiilien teknologioiden kehitykseen. Tämän väitöksen tavoitteena on analysoida mobiilien vertaisverkkopalveluiden vaikutusta Internetin teknologiaan ja liiketoimintaan Internetissä. Tämä väitös koostuu seuraavista tutkimuksista: Uuden vertaisverkkopohjaisen viestintäprotokollan tapaustutkimus, jossa skenaarioanalyysi havaittiin sopivaksi päätöksentekomenetelmäksi uusiin mobiilipalveluihin liittyen. Viitekehyksen kehittäminen informaatio- ja kommunikaatiopalveluiden arvon jakautumisen arvioimiseen ja siihen liittyvät tapaustutkimukset keskitetystä ja hajautetusta viestinnästä ja videon suoratoistosta. Arvon kehittymisen arviointi mobiilissa vertaisverkkopohjaisessa viestinnässä, jossa on mahdollisesti avoimien, vakiintuneiden ja sulkeutuneiden toimijoiden hallitsemia kehityspolkuja. Käsitemallin operationalisointi, minkä perusteella mobiileilla vertaisverkkopohjaisilla viestintä- ja sisällönjakopalveluilla havaittiin hyvät menestymismahdollisuudet älypuhelimien käyttäjien keskuudessa. Kuluttajien asenteiden selvitys mobiilivertaisverkkopalveluihin liittyviin seikkoihin, kuten käyttöaikomuksiin, käyttötyytyväisyyteen, ansaintamalleihin, akun kulutukseen ja sosiaaliseen jakamiseen. Mobiilin vertaisverkkokäytön mittaus Suomessa vuosina 2005-2007 sekä kolmen johtavan operaattorin matkaviestintäverkoissa että älypuhelinkäyttäjien paneelitutkimuksella. Väitöksessä sovelletaan useita tutkimusmenetelmiä tapaustutkimuksiin uusista hajautetuista mobiileista palveluista, kehitetään viitekehyksiä, laajennetaan metodeita ja teorioita, sekä raportoidaan kyselytutkimuksien ja verkkomittauksien tuloksia. Pääasialliset tekno-ekonomiset haasteet mobiilien vertaisverkkopohjaisten palvelujen ja järjestelmien käytössä liittyvät liiketoimintamalleihin, resursseihin, kannustimiin, käytettävyyteen, turvallisuuteen ja menettelytapoihin. Arvon jakautumisen ja käytön analyyseihin perustuen voidaan väittää että mobiilit vertaisverkkopohjaiset palvelut muuttavat Internetin teknologiaa ja liiketoimintaa.
Description
Supervising professor
Hämmäinen, Heikki, Prof., Aalto University, Finland
Thesis advisor
Hämmäinen, Heikki, Prof., Aalto University, Finland
Keywords
case study, communications, emerging service, mobile, multimethod, peer-to-peer, scenario, techno-economic, usage, value, arvo, ilmaantuva palvelu, käyttö, mobiili, monimetodi, skenaario, tapaustutkimus, tekno-ekonominen, vertaisverkko, viestintä
Other note
Parts
  • [Publication 1]: M. V. J. Heikkinen, M. Matuszewski, and H. Hämmäinen. Scenario planning for emerging mobile services decision making: Mobile peer-to-peer session initiation protocol case study. International Journal of Information and Decision Sciences, vol. 1, no. 1, pp. 26–43, Aug. 2008.
  • [Publication 2]: M. V. J. Heikkinen, T. Casey, and F. Hecht. Value analysis of centralized and distributed communications and video streaming. Info, vol. 12, no. 5, pp. 42–58, Aug. 2010.
  • [Publication 3]: M. V. J. Heikkinen and S. Luukkainen. Value in technology evolution: Case mobile peer-to-peer communications. Info, vol. 12, no. 5, pp. 59–78, Aug. 2010.
  • [Publication 4]: M. V. J. Heikkinen and J. Töyli. Modeling intention to use novel mobile peer-to-peer services. International Journal of E-Business Research, vol. 7, no. 1, pp. 23–38, Jan. 2011.
  • [Publication 5]: M. V. J. Heikkinen and J. K. Nurminen. Consumer attitudes towards different aspects of mobile peer-to-peer services. In Proceedings of the First International Conference on Advances in P2P Systems, pp. 132–137, Oct. 2009.
  • [Publication 6]: M. V. J. Heikkinen, A. Kivi, and H. Verkasalo. Measuring mobile peer-to-peer usage: Case Finland 2007. In Passive and Active Network Measurement, ser. Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, vol. 5448, pp. 165–174, Apr. 2009.
Citation