Rakennuttajan tehtävät korjausrakennushankkeessa sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-10-29
Department
Major/Subject
Construction Management / Indoor Air Quality
Mcode
ENG27
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
94+22
Series
Abstract
Korjausrakentamisen merkitys kasvaa jatkuvasti talouden suhdanteista riippumatta. Valitettavan usein korjauksilla ei saada poistettua mahdollisten sisäilmaongelmien aiheuttajia ja joissakin tapauksissa korjaukset saavat aikaan sisäilman laadun heikkenemistä entisestään. Tyypillisiä korjaushankkeiden jälkeen ilmeneviä sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa rakennusten epätiiveys, rakenteiden rakennusfysikaalinen toimimattomuus ja rakennuspölyjä sisältävät ilmanvaihtokanavistot. Monia ongelmatekijöitä voitaisiin ehkäistä rakennushankkeen aikana tehokkaammilla laadunhallintakeinoilla. Hankeosapuolten välinen yhteistyö ja vastuunjako ovat toteutuksen laadun kannalta merkittävässä osassa. Hankkeen rakennuttaja on merkittävässä osassa projektin toteutuksen ja hankeosapuolten välisen toiminnan ohjauksessa, valvonnassa sekä tiedonkulun varmistamisessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää korjaushankkeen rakennuttajan vaikutusmahdollisuuksia ja tehtäviä, joilla voidaan ehkäistä sisäilmaongelmien syntymistä sekä varmistaa aiempien sisäilmaongelmien korjaamisen onnistumisen. Tutkimusaineisto koostuu kirjallisuuskatsauksesta, case-kohteen analysoinnista ja haastattelututkimuksesta. Kirjallisuuskatsauksen mukaan yleisimmät sisäilmaongelmat korjaushankkeissa johtuvat usein hankkeen aikaisista virheistä ja puutteista, jotka voitaisiin poistaa rakennuttajan aktiivisella toiminnalla sisäilman laadunhallinnassa. Case-kohteen analyysissä ja haastattelututkimuksessa tuli esille useita rakennuttajan toimenkuvaan liittyviä tehtäviä, joita tulisi korostaa tai kehittää korjaushankkeiden laadunhallinnassa. Tutkimustulosten perusteella rakennuttajalla on merkittävin rooli hankkeen sisäilman laadunhallinnassa. Rakennuttajan tehtävät korjaushankkeen elinkaaren aikana ovat laajat, ja jokaisen hankevaiheen tehtävien toteutuksella on vaikutusta hankkeen toteutuksen laatuun. Joitakin kehittämiskohteita ja toimenpide-ehdotuksia ovat tehokkaammat lähtötietojen hankintakeinot, työmaavalvonnan vastuiden tehokkaampi jakaminen asiantuntijoille sekä kuntotutkijan hyödyntäminen suunnitelmien ja toteutuksen laadunvarmistuksessa. Tutkimustulosten pohjalta on laadittu rakennuttajan tehtäväkaavio korjaushankkeen sisäilman vaikutusmahdollisuuksista.

The significance of repair construction business grows continuously despite possible changes in the economic trends. Unfortunately, the repairs often fail to remove the problem sources and sometimes cause new problems. Typical flaws in indoor air quality after a renovation project include tightness problems of buildings and building dust in ventilation ducts. Many of the problems could be prevented with more effective quality control methods during the project. Co-operation and distribution of responsibilities between project parties is a substantial factor in the implementation of the project. The construction project manager has a significant role in project coordination, supervision and ensuring successful communication between different parties. The goal of this thesis was to examine the tasks and possibilities of influence of a renovation project manager from the aspect of preventing indoor air problems and ensuring the successful removal of present problems in indoor air quality. The research approaches these matters through academic literature, case-project and expert interviews. The literary review showed that the most common indoor air problems are often caused by flaws and mistakes during the renovation. These problems could be removed with more effective quality control actions by the construction project manager. The analysis of the case-project and the interview research transpired multiple project manager’s procedures and tasks, that should be emphasized or improved in the quality control of renovation projects. Based on the study, project manager has the most important role in a construction project when it comes to assuring the quality of indoor air. Project manager’s tasks are broad throughout the project’s lifecycle, and the quality of execution in each phase has an impact on the outcome’s quality. Some areas of development include benefitting from the condition researcher in the project’s quality assurance and improving the sourcing of initial data. A flowchart of project manager’s tasks has been produced from the results of the study.
Description
Supervisor
Salonen, Heidi
Thesis advisor
Laurila, Johannes
Valtonen, Perttu
Keywords
rakennuttaminen, sisäilmaongelma, korjausrakentaminen, laadunvarmistus, laadunhallinta
Other note
Citation