Jätteenkäsittelypaikkojen betonirakenteet

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
103+14
Series
Abstract
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää YTV:n jätteenkäsittelykeskuksen betonirakenteilta vaadittavat ominaisuudet siten, että ne vallitsevissa olosuhteissa kestävät niille asetetun käyttöikävaatimuksen. Työssä tarkasteltavia betonirakenteita olivat loppusijoitusalueella sijaitsevat tekninen tunneli, eristysseinä ja jätevesialtaat sekä kompostointilaitoksen esikäsittelyhallin lattia ja kompostointitunnelit. Tässä työssä selvitettiin tarkasteltaviin betonirakenteisiin vaikuttavia rasituksia ja kuormituksia. Kemialliset rasitukset arvioitiin nykyisen kaatopaikan suotovedestä ja kompostointilaitoksen jätevedestä tehtyjen analyysien perusteella. Vallitsevien rasitusten perusteella määritettiin tarkastettaville rakenteille Betoninormien BY5O mukaiset rasitusluokat. Lisäksi selvitettiin jätteenkäsittelypaikkojen betonirakenteiden käyttöikään vaikuttavia tekijöitä. Jätteenkäsittelypaikkojen betonirakenteiden käyttöikämitoitus tehtiin Betoninormeihin BY5O liitettyjen menetelmien avulla. Tässä työssä selostetaan käytettyjen käyttöikämitoitusmenetelmien, taulukkomenetelmän ja laskennallisen mitoitusmenetelmän, kulkua. Käyttöikämitoituksen tuloksena saatiin suositus tarkasteltavien betonirakenteiden betonin koostumukselle, betonipeitteelle ja sallitulle halkeamaleveydelle. Lisäksi tuloksissa arvioitiin betonirakenteiden pinnoitustarpeita. Työssä pohdittiin myös suunnitellun käyttöiän saavuttamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tämän tutkimuksen tulokset antavat hyvän käsityksen uuden loppusijoitusalueen ja kompostointilaitoksen betonirakenteilta vaadittavista ominaisuuksista. Lisäksi tutkimus antaa hyvän perustan jatkotutkimuksille.
Description
Supervisor
Huovinen, Seppo
Thesis advisor
Berghäll, Jarno
Keywords
Other note
Citation