Katon polyvinyylikloridikatteen kosteusteknisen toiminnan tarkastelu kenttäkokeella ja laskennallisesti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-4
Degree programme
Language
fi
Pages
131 + [16] s.
Series
Abstract
This work investigates moisture transfer analysis of low-sloped roof with polyvinyl chloride (PVC) roofing. The main goal of the study is to determine if diffusion is a sufficient drying mechanism or should PVC roofs have ventilation grooves in the insulation layer. An additional goal is to gain more knowledge of the moisture movements in PVC roofs. A field study was conducted to measure relative humidity and temperature from the thermal insulation of a roof located in Southern Finland. The unventilated roof area and the roof area with only low pressure air vents could not dry the built-in moisture of 0.35 kg water for square meter of roof during the 8-month study time. A roof with ventilation grooves is more fail-safe and can remove moisture faster. The roof area with the ventilation grooves was the driest. The study showed that the extra moisture of the roof is located in the mitre and that large connected roof areas move water from the mitre by the fluttering of the PVC roofing. The temperature differences in the thermal insulation layer cause strong vertical and horizontal moisture movements. These movements can be reduced for example with light colored roofing but they cannot be completely prevented. The strong effect of temperature differences to moisture movements should be taken into account in other structures such as walls and base floors. The calculations showed that roof leakage and moisture convection cause major moisture loads but moisture loads by diffusion are minor, at most 0.17 kg/m2 in a year. Drying by diffusion is approximately 0.25 kg/m2 in a year and with ventilation grooves 1 - 16 kg/m2 in a year. The results corroborated earlier studies. The calculations utilized the results from the field study, thus increasing the validity of the results. The heat and moisture transfer of the roof structure in the field study was modeled with FEM (finite element method) calculation, taking into account hysteresis and temperature-dependent moisture isotherm. Temperature-dependent sorption curve slightly improved the calculation, but a simple sorption curve can be used to model drying of the roof. Hygroscopic moisture dries out of the roof by diffusion in 1 - 1.5 years. Cellular plastic as thermal insulation causes minor vertical moisture movements compared to rock wool. The study concentrated on PVC roofs with rock wool but the results are applicable to other roofs case-specifically. The results from the field study include both summer and winter time. The areas in the field study were 200 - 400 m2 which can affect the level of fluttering of the roofing. To evaluate the sufficiency of the drying time, more knowledge is needed of the long term moisture corrosion sensitivity of rock wool.

Työssä tutkittiin polyvinyylikloridilla (PVC) katetun loivan katon kosteusteknistä toimintaa. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, onko diffuusio riittävä kuivumismekanismi, vai tulisiko PVC-katoissa käyttää tuuletusurallisia lämmöneristeitä. Osatavoitteena oli lisätä ymmärrystä PVC-katossa tapahtuvista kosteudenliikkeistä. Kenttäkokeessa mitattiin suhteellista kosteutta ja lämpötilaa Etelä-Suomessa sijaitsevan rakennuksen katon lämmöneristeestä. Tuulettamaton tai pelkillä alipainetuulettimilla tuuletettu katto ei pystynyt 8 kuukauden tutkimusaikana kuivaamaan katon rakennuskosteutta 0,35 kg vettä kattoneliölle. Uratuuletus on toimintavarmin tuuletusratkaisu ja pystyy poistamaan kosteutta nopeammin kuin muut tuuletusratkaisut. Uratuuletettu katto oli kuivin tutkituista katoista. Tutkimuksissa ilmeni, että katossa oleva ylimääräinen kosteus on jiirissä vetenä ja että suuret yhtenäiset kattopinnat siirtävät vettä jiiristä muulle katon alueelle katteen hulmutessa tuulessa. Kosteus liikkuu katossa voimakkaasti pysty- ja vaakasuunnassa lämpötilaerojen vaikutuksesta, mitä voidaan alentaa esimerkiksi vaalealla PVC-katteella, muttei täysin estää. Lämpötilaerojen voimakas vaikutus rakenteiden kosteudenliikkeisiin tulee huomioida myös muissa rakenteissa kuten seinissä ja alapohjissa. Laskennallisen tarkastelun perusteella katevuodot ja konvektio voivat siirtää kattoon merkittävästi kosteutta, mutta diffuusiolla siirtyvät kosteusvirrat ovat pieniä, enimmillään 0,17 kg/m2 vuodessa. Diffuusiolla tapahtuva kuivumisnopeus on noin 0,25 kg/m2 vuodessa ja uratuuletuksella I -16 kg/m2 vuodessa. Tulokset vastasivat aiempia tutkimuksia. Laskennallisessa tarkastelussa hyödynnettiin kenttämittauksessa mitattuja tuloksia, mikä lisää tulosten pätevyyttä. Elementtimenetelmään perustuvalla laskennalla mallinnettiin kenttätutkimuksen kattorakenteen lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa. Mallinnuksessa huomioitiin hystereesi ja sorptiokäyrän lämpötilariippuvuus. Lämpötilariippuva sorptiokäyrä paransi hieman kosteudensiirtymisen tarkkuutta. Kuivumislaskelmissa voidaan tulosten perusteella käyttää yksinkertaista sorptiokäyrää. Kuivumislaskelmien perusteella PVC-katon hygroskooppinen kosteus kuivuu diffuusiolla 1 - 1,5 vuodessa. EPS:llä. lämmöneristetyillä katoilla pystysuora kosteudenliike on vähäisempää. kuin kivivillalla. Tutkimus tehtiin pääasiassa kivivillalla eristetylle PVC-katolle, mutta tuloksia voidaan soveltaa tapauskohtaisesti muilla lämmöneristeillä eristettyihin kattoihin. Kenttäkoe sisälsi sekä kesä- että talviajan mittaustuloksia, joten tuloksissa on havaittavissa katon käyttäytyminen eri vuodenaikoina. Tutkimusalueiden pinta-alat olivat 200 - 400 m2, mikä saattoi alentaa kattojen kermin hulmuamisesta johtuvaa kosteuden tasaantumista. Kuivumisnopeuden riittävyyden arvioimiseksi tarvitaan lisätietoa kivivillaeristeiden pitkäaikaisesta kosteudenkestävyydestä.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Kettunen, Ari-Veikko
Keywords
PVC, polyvinyylikloridi, katto, rakennusfysiikka, kosteustekniikka, polyvinyl chloride, roof, building physics, moisture transfer
Other note
Citation