Cut the gap – Narrowing the gap between desired and perceived brand identity by design management

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Kärki
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
International Design Business Management
Language
en
Pages
60 + 5
Series
Abstract
Today, brand values are more important to a company’s success than ever before, since customers want brands to act true to their values and beliefs. Although values and authenticity are important to the brand, thus far there hasn’t been studies about how to design tools to help to create more authentic and suitable products for a brand. This study aims to define the core and values of an established brand, as well as, finding ways to realise them. The definitions of the brand core and values are then used as a basis for a design management tool. This will be done by conducting a case study on two Finnish fine jewelry brands, Kalevala Jewelry and Lapponia. The research questions are: “How to define a brand essence of an existing brand?” and “How to create tools that helps to design products that fit the brand essence and company vision, while meeting the expectations of customers?” Theoretical background of this study comes from branding and design management studies. My research will contribute to current knowledge by providing new insights on how to align these fields together by design management tools.

Brändiarvot ovat nykypäivänä tärkeämpiä yrityksen menestymiselle kuin koskaan aiemmin, sillä asiakkaat haluavat yritysten toimivan brändin arvojen ja uskomusten mukaan. Tästä huolimatta tutkimuksia siitä, kuinka luoda työkaluja, jotka auttavat suunnittelemaan brändille sopivia tuotteita, ei juurikaan ole tehty. Tämän tutkimuksen tavoitteena on määritellä vakiintuneen brändin ydin ja arvot, sekä löytää keinoja niiden esittämiseksi. Tutkimuksessani määrittelen brändin ja käytän näitä määritelmiä muotoilun johtamistyökalujen rakentamisen pohjana. Metodina käytän tapaustutkimusta, jossa tutkin kahta korubrändiä, Kalevala Korua ja Lapponiaa. Tutkimuskysymykset ovat: “Kuinka määritellä jo olemassa olevan brändin ydin?” “Kuinka tehdä työkaluja, jotka auttavat suunnittelemaan brändin ytimeen ja yrityksen visioon sopivia tuotteita, jotka myös vastaavat asiakkaiden odotuksia?” Tutkimuksen teoreettinen tausta tulee brändin ja muotoilun johtamisen akateemiselta kentältä. Tämä tutkimus tarjoaa uutta tietoa jo olemassa olevaan tutkimukseen yhdistämällä brändin ja muotoilun johtamisenkentät yhteen tekemieni muotoilun johtamistyökalujen avulla.
Description
Supervisor
McGrory, Peter
Thesis advisor
Pinto Santos, Fernando
Keywords
design management, product portfolio management, strategic design, brand essence, design management tools, design evalution
Other note
Citation