Improvement of operations planning process in a global manufacturing company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
iii + 88 + liitt. (+1)
Series
Abstract
In a material restricted business it is essential that operations plan is reasonable and future needs can be estimated. Making operations plans in a global, dispersed company means often that the plans are made in several locations by several people. In such situation it is important to guarantee fluent information flows and understand the effects of inventories, transportation times and capacity restrictions in order to see the global effects of the plan. In the case company operations planning is part of Sales and Operations Planning process, which was launched in the company over a year ago. In this working environment operation planning is a rolling process and plans are made for 18 months at a time. The main purpose of it is to guarantee material availability. The biggest challenges of current process are mixed or lacking roles and responsibilities, flawed thoughts about global operations planning process in general and complicated tools used for planning. A new process has to be structured so that the planning responsibility will be given to local level but the ownership of the plan will stay on global level. This is a major change to current way of working but in this way the planning process can be kept on a high priority level in different countries but also global interest and process coordination can be maintained. The planning procedure should be done first in monthly cycles in order to avoid nervousness of the plan and to plan aligned with material flows. In the future the planning cycle or some parts of it can be processed weekly if needed. The new planning process requires three planner roles: global planning manager, local planning manager and local production planner. In addition to these a new role, global inventory planner, might be needed. Local production planners will be the key people because they know the situation in the factories and can make reasonable plans for their own area. If they need help, their local planning manager will give support. Global planning manager will control the global effects of the plans and communicate with local planners about needed changes. To be able to plan according to the new process requires new tools. Currently the tools used in the case company are slow and they restrict proper data handling. The new process set several requirements for the new too\. Comparison of the tool vendors was made and a suggestion of the most appropriate tool was given.

Tuotannon karkeasuunnitelma on tärkeä materiaalirajoitteisessa liiketoimintaymparist6ssa toimiville yrityksille, jotta tulevaisuuden tarpeita voitaisiin ennakoida. Monikansallisessa, hajautuneessa yhtiössä toimiminen tarkoittaa usein, että suunnitelmia tehdään monessa eri paikassa usean ihmisen voimin. Tällöin on tärkeää, että informaatio kulkee sujuvasti ihmisten välillä ja että suunnittelijat ymmärtävät varastojen, kuljetusaikojen sekä kapasiteettirajoitusten vaikutukset kokonaissuunnitelmaan. Tutkimuksen kohdeyrityksessä tuotannon karkea suunnittelu on osa Sales & Operations Planning -prosessia, joka otettiin käyttöön yrityksen yhdessä liiketoimintayksikössä reilu vuosi sitten. Prosessin tärkein tavoite on taata materiaalien saatavuus muuttuvista tilanteista huolimatta. Tämän prosessin puitteissa tuotannon karkeasuunnitelmat tehdään rullaavasti 18 kuukaudeksi kerrallaan. Nykyisen tuotannon karkeasuunnitteluprosessin suurimmat haasteet ovat sekavat tai puutteelliset vastuut, virheelliset käsitykset karkeasuunnittelusta sekä monimutkaiset suunnittelutyökalut. Uuden prosessin tulee olla rakenteellisesti sellainen, että suunnitteluvastuu annetaan paikalliselle tasolle eri maihin, mutta lukujen omistajuus pidetään globaalilla tasolla. Tämä on merkittävä muutos nykyiseen toimintatapaan verrattuna, mutta tällä tavoin voidaan taata se, että paikallisen tason suunnittelijoilla säilyy kiinnostus kunnollisten suunnitelmien tekoon ja globaalilla omistajalla suunnitteluprosessin koordinointiin ja suunnitelmien globaalien vaikutusten arviointiin. Aluksi prosessin mukainen tuotannon karkeasuunnitelma tulee tehdä kuukausittain, jotta voidaan välttää suunnitelman liiallinen hermostuneisuus sekä informaatio- ja materiaalivirtojen poikkeavat syklit. Tulevaisuudessa suunnittelurytmistä voi tulla viikoittainen, mikäli tilanne niin vaatii ja muut prosessin osat ovat valmiita siihen. Uudenlainen suunnitteluprosessi edellyttää kolmenlaisia rooleja suunnittelijoille: globaalia suunnittelupäällikköä, paikallista suunnittelupäällikköä sekä paikallista tuotannonsuunnittelijaa. Edellä mainittujen lisäksi myös globaali varastojen suunnittelija saattaa olla tarpeellinen. Paikalliset tuotannonsuunnittelijat ovat suunnitelmien kannalta tärkeimpiä, silla he tuntevat omat tehtaansa ja osaavat tehdä suunnitelmia omiin tarpeisiinsa. Paikallisten suunnittelupäälliköiden tehtävä on auttaa tuotannonsuunnittelijoita tarvittaessa. Globaalin suunnittelupäällikön tehtävä on kontrolloida kokonaissuunnitelmaa ja kommunikoida tarvittavista muutoksista tuotannonsuunnittelijoiden kanssa. Uudenlainen prosessi edellyttää myös vanhojen, hitaiden työkalujen korvaamista kunnollisilla. Prosessi ja kohdeyritys asettavat työkalulle monia vaatimuksia, jotka kartoitetaan työkalujen vertailua varten. Lopullinen työkalun valinta jätetään kohdeyrityksen tehtäväksi.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Pirhonen, Pekka
Keywords
sales and operations planning, kysynnän ja tuotannon tasapainottaminen, production planning, tuotannon karkeasuunnittelu, process inprovement, prosessin kehittäminen
Other note
Citation