Development of handover process in house-building projects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
102 + [32]
Series
Abstract
The delivery of ownership and management of a building from a contractor to a customer constitute the handover process. The process if often executed inadequately. Poor execution of the handover may result in delays; unfinished works; unexpected increases in costs; quality defects, which are often detected during the handover; and imperfect documentation, which may result in disagreements between the parties. The aims of this study were 1) to find out how the contractors view the handover process, 2) to identify the main problems in the process, and 3) to revise the process description of the handover phase in house-building project. This study consists of literature review with emphasis on studies exploring the current handover practices, and of theme interviews of people involved in handover process. This study is part of a project to develop the building process of a contractor. I discovered that the definition of the handover process is not established in building trade and its content varies between contractors. The process is often inadequately defined or completely undefined, and rarely followed. Often the handover is not viewed as a process at all. Consequently, planning is started too late and important decisions concerning the handover are not made in time. In addition, supervision is lacking, responsibilities are indefinite and there are problems in co-operation between the parties. To solve these problems, I divided the handover process in five phases and developed a flowchart to describe the process. This process model views the handover as an integral part of house-building project. The model takes into account the differences in the handover process between traditional main contracting and project development. I revised the existing documents and practices and developed new tools to manage the handover process. The handover phase of contractors building process was updated accordingly. This process model will improve the supervision and execution of the handover process in a house building-project.

Talonrakennushankkeen luovutusprosessin tavoite on siirtää hankkeen lopputuotteen omistus ja hallinta kohteen omistajille ja käyttäjille sovitussa aikataulussa ilman laatuvirheitä ja odottamattomia kustannusylityksiä. Luovutusprosessi on usein puutteellisesti toteutettu, mikä ilmenee keskeneräisinä töinä, odottamattomina kustannusylityksinä, luovutuksen yhteydessä havaittuina laatuvirheinä sekä puutteellisina luovutusasiakirjoina, mikä aiheuttaa erimielisyyksiä hankkeen osapuolten välillä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella talonrakennushankkeen luovutusprosessia tuotanto-organisaation näkökulmasta, tunnistaa prosessin pääongelmat ja uudistaa kohdeyrityksen rakentamisen ja takuuajan prosessi luovutusvaiheen osalta. Tutkimus toteutettiin tutkimalla aihepiirin kirjallisuutta ja tutkimusraportteja, perehtymällä kohdeyrityksen luovutusprosessin nykytilaan, tekemällä teemahaastatteluja ja osallistumalla kohdeyrityksen rakentamisen ja takuuajan prosessin kehitysprojektiin. Tutkimuksessa havaittiin, että luovutusprosessi ei ole rakennusalalla vakiintunut käsitteenä eikä sisällöltään. Määrittelyssä on yrityskohtaisia eroja. Usein luovutusprosessia ei ole määritelty kunnolla tai ollenkaan, eikä prosessia noudateta. Luovutusprosessin suurimmiksi ongelmiksi nousivat prosessimaisuuden puute, puutteellinen valvonta, epäselvät vastuukysymykset, luovutusprosessin merkityksen ymmärtämättömyys ja vähättelevät asenteet luovutusta kohtaan sekä yhteistyön ongelmat. Luovutusprosessi ja luovutuksen suunnittelu aloitetaan liian myöhään, jolloin luovutusprosessin kannalta olennaisista asioista ei tehdä paatoksia. Vastaukseksi tutkimuksen ongelmiin tämän tutkimustyön tuloksena mallinnettiin viisivaiheinen luovutusprosessi, joka esitetään kaaviona ja sille kirjoitettiin kuvaus. Prosessi käsittelee talonrakennushanketta kokonaisuutena huomioiden omaperusteisen asuntotuotannon ja urakkatuotannon eroavaisuudet luovutusprosessin kulussa. Valvonnan parantamiseksi vanhoja lomakkeita ja käytäntöjä uudistettiin ja kehitettiin uusia. Kohdeyrityksen rakentamisen ja takuuajan prosessia ja sen luovutusvaiheen tehtäviä päivitettiin mallinnetun luovutusprosessin pohjalta. Tämän mallinnetun luovutusprosessin avulla voidaan parantaa talorakennushankkeiden luovutusprosessin valvontaa ja suorittamista.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Halonen, Janne
Keywords
handover process, luovutusprosessi, building handover, luovutusvaihe, kohteen luovutus
Other note
Citation