Applying value-based software engineering to electronic integration operator business between social service organizations

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Ohjelmistoliiketoiminta
Mcode
T-128
Degree programme
Language
fi
Pages
69 s. + (8)
Series
Abstract
Sosiaalialalla organisaatioiden välinen viestintä tapahtuu nykyisin paperisten lomakkeiden avulla. Tiedot otetaan lähettävän organisaation tietojärjestelmästä tulostamalla tai kirjoittamalla ne paperille. Paperit lähetetään postin välityksellä yhteistyötaholle, jossa ne syötetään yhteistyötahon tietojärjestelmään. Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena oli tunnistaa uusia sosiaalialan organisaatioiden välisiä sähköisen integraation kohteita, joissa tiedot voidaan taloudellisesti lähettää tietojärjestelmästä toiseen integraatio-operaattorin välityksellä. Tavoitteen saavuttamiseksi tässä tutkimuksessa sovellettiin hyötypohjaisen ohjelmistokehityksen mallin ja järjestelmäintegraation hyötyjen avulla muodostettua viitekehystä. Hyötypohjaisen ohjelmistokehityksen mallin mukaisesti tulee ensin toteuttaa kaikkein eniten hyötyä tuottavat integraatiokohteet, ja toiminnan tulee tähdätä tilanteeseen, jossa kaikki voittavat. Tutkimuksen tapauksessa niin lähettävän organisaation, integraatio-operaattorin kuin vastaanottavan organisaationkin tulee olla voittajia, eli hyötyä sähköisestä integraatiosta. Tutkimuksen viitekehys tarjoaa työkalun helpottamaan eniten hyötyä tuottavien sähköisten integraatiokohteiden löytymistä. Tutkimuksen aineisto kerättiin kaksivaiheisilla haastatteluilla. Ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin TietoEnatorin asiantuntijoita, ja näin saatua aineistoa analysoitiin soveltamalla tutkimuksen viitekehyksen tarjoamaa työkalua. Toisen vaiheen haastattelujen tavoitteena oli verifioida viitekehyksen soveltamisen tuloksia, ja sitä varten haastateltiin TietoEnatorin asiakkaiden edustajia. Tutkimustuloksena löytyy kolme potentiaalisinta integraatiokohdetta, jotka olivat 1) lapsen isyyden vahvistamistietojen välittäminen kunnilta maistraattiin, 2) lasten huoltajuustietojen välittäminen kunnilta Väestörekisterikeskukselle sekä 3) lapsen päivähoidon muutostietojen välittäminen kunnilta Kansaneläkelaitokselle. Näissä kaikissa kohteissa kunta, joka on jo TietoEnatorin asiakas, on lähettävä organisaatio, ja vastaanottajana on kuntien yksi suuri yhteistyötaho. Integraatio-operaattorina toimivan TietoEnatorin kannalta tietojen kerääminen sen jo olemassa olevilta asiakkailta edelleen välitettäväksi niiden yhteistyötahoille on kaikkein hyödyllisintä. Integraatio-operaattorin asiakkaiden saavuttamat merkittävimmät hyödyt ovat taas työn ja virheiden väheneminen sekä yhteydet kaikkiin yhteistyötahoihin saman pisteen eli integraatio-operaattorin kautta. Tämän tutkimuksen seurauksena TietoEnator toteutti kaksi potentiaalista integraatiokohdetta.
Description
Supervisor
Autere, Jussi
Thesis advisor
Markkula, Minna
Keywords
social services, sosiaaliala, value-based software engineering, hyötypohjainen ohjelmistokehitys, information system integration, järjestelmäintegraatio, business-to-business integration, yritysten välinen integraatio, integration operator, integraatio-operaattori
Other note
Citation