Decision making in commuting: The effect of a fuel price increase on the number of cyclists in Helsinki

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
en
Pages
25
Series
Abstract
The aim of this review of literature and empirical study is to study how people make choices of travel mode and especially how an increase in price of travel by car affects the travel behaviour of people. First, I review the theory behind deci-sion making with a discrete set of choices largely based on Ben-Akiva & Lerman (1985) and the critique that the rational choice theory has received from Simon (1955) and Levin and Milgrom (2004). Second, I investigate the empirical re-search by Dhondt et al. (2013), Gillingham and Munk-Nielsen (2019) and Colgan and Hinthorn (2021) and the strengths and weaknesses of these papers. In the empirical part I studied how a significant fuel price increase (14–25 %) affects the number of cyclists in Helsinki with an event study methodology. The results suggest a statistically significant increase of 434 cyclist per day or an 18 % in-crease when compared to the control period. The largest challenges both in pre-vious and my own research is the lack of proving causality. Nevertheless, a strong correlation between a fuel price increase and increasing cyclist amounts is uncovered.

Tämän kirjallisuuskatsauksen ja empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on sel-vittää, miten ihmiset tekevät valintoja matkustustapojensa suhteen. Erityisesti tutkin, miten autoilun kustannusten nousu vaikuttaa ihmisten matkustuskäyt-täytymiseen. Aluksi tarkastelen diskreetin valinnan mallia suurelta osin Ben-Akiva & Lermanin (1985) työhön perustuen ja rationaalisen valinnan teoriaa sekä kritiikkiä, jota se on saanut Simonilta (1955) sekä Levinilta ja Milgromilta (2004). Toiseksi tarkastelen Dhondt ym. (2013), Gillinghamin ja Munk-Nielsenin (2019) sekä Colganin ja Hinthornin (2021) empiiristä tutkimusta ja näiden ar-tikkeleiden vahvuuksia ja heikkouksia. Empiirisessä osassa tutkin tapahtumatut-kimusmenetelmällä, miten merkittävä polttoaineen hinnannousu (14–25 %) vaikuttaa pyöräilijöiden määrään Helsingissä. Tutkimukseni tulos on tilastolli-sesti merkitsevä ja viittaa kasvuun, joka on suuruudeltaan 434 pyöräilijää päi-vässä eli 18% verrattuna kontrollijaksoon. Suurin haaste sekä aiemmissa empii-risissä tutkimuksissa että omassa tutkimuksessani on syy-seuraussuhteen toden-tamisen puute. Tästä huolimatta havaitaan vahva yhteys polttoaineen hinnan nousun ja pyöräilijämäärien kasvun välillä.
Description
Thesis advisor
Valmari, Nelli
Keywords
discrete choice model, rational choice theory, transportation economics, diskreetin valinnan malli, rationaalisen valinnan teoria, liikennetaloustiede
Other note
Citation