Ontology-based annotation of web resources

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorValkeapää, Onni
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorHyvönen, Eero
dc.date.accessioned2020-12-05T10:07:42Z
dc.date.available2020-12-05T10:07:42Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractTässä diplomityössä tutkittiin semanttisen webin ontologiaperustaista annotointia ja kehitettiin menetelmä sekä järjestelmä webissä olevien dokumenttien annotointiin. Ontologiaperustaisella annotoinnilla tarkoitetaan webissä olevien resurssien, kuten www-sivujen kuvailua ontologisia käsitteitä käyttäen. Ontologialla viitataan formaalisti määriteltyyn abstraktiin tietomalliin, joka kuvailee jotain maailman ilmiötä ja siihen liittyviä olennaisia käsitteitä. Annotaatioiden avulla erilaiset tietojärjestelmät pystyvät käyttämään älykkäitä tekniikoita tiedon tulkitsemiseksi ja hyödyntämiseksi. Annotaatiot voivat toimia pohjana esimerkiksi erilaisten semanttisten portaalien ja hakupalvelujen muodostamisessa. Työssä selvitettiin aluksi, minkälaisia annotaatioita webin yhteydessä käytetään ja minkälaisilla menetelmillä niitä tuotetaan. Lisäksi esiteltiin annotaatioiden tuottamiseen kehitettyjä sovelluksia ja tutkittiin minkälaisia ominaisuuksia ne tarjoavat. Annotaatio-ohjelmistojen ei havaittu soveltuvan kovin hyvin sellaisille käyttäjille, joilla ei ole asiantuntemusta semanttiseen webin tekniikoista. Lisäksi sovelluksissa havaittiin puutteita annotointiprosessin ja annotaatioiden jakamisessa eri sisällöntuottajien välillä, mitä pidetään tärkeänä semanttisen webin sisällönkuvailussa. Semanttisen webin annotointia tukevalle sovellukselle määritettiin yleiset vaatimukset, joita ovat monimutkaisten ontologioiden piilottaminen käyttäjältä, annotoinnin hajauttaminen, skeemojen käyttö sekä selainpohjaisuus. Näiden pohjalta laadittiin annotointisovellus Saha, jonka avulla voidaan muodostaa ontologioihin perustuvia, webissä olevia dokumentteja kuvaavia annotaatioita. Sahalla suoritettavaa sisällönkuvailua on testattu FinnONTO-projektissa. Ohjelman tenteistä saadut tulokset osoittavat tuetun annotointimallin toimivan odotetulla tavalla, mutta jatkokehityksen olevan yhä tarpeellista.fi
dc.format.extentvii + 70 s. + liitt. 6
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94004
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120552838
dc.language.isofien
dc.programme.majorViestintätekniikkafi
dc.programme.mcodeAS-75fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordsemantic weben
dc.subject.keywordsemanttinen webfi
dc.subject.keywordannotationen
dc.subject.keywordannotointifi
dc.subject.keywordmetadataen
dc.subject.keywordmetadatafi
dc.subject.keywordschemaen
dc.subject.keywordskeemafi
dc.subject.keywordontologiesen
dc.subject.keywordontologiafi
dc.titleOntology-based annotation of web resourcesen
dc.titleVerkkoresurssien ontologiaperustainen annotointifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_38260
local.aalto.idinssi32526
local.aalto.openaccessno
Files