Ontology-based annotation of web resources

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 70 s. + liitt. 6
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tutkittiin semanttisen webin ontologiaperustaista annotointia ja kehitettiin menetelmä sekä järjestelmä webissä olevien dokumenttien annotointiin. Ontologiaperustaisella annotoinnilla tarkoitetaan webissä olevien resurssien, kuten www-sivujen kuvailua ontologisia käsitteitä käyttäen. Ontologialla viitataan formaalisti määriteltyyn abstraktiin tietomalliin, joka kuvailee jotain maailman ilmiötä ja siihen liittyviä olennaisia käsitteitä. Annotaatioiden avulla erilaiset tietojärjestelmät pystyvät käyttämään älykkäitä tekniikoita tiedon tulkitsemiseksi ja hyödyntämiseksi. Annotaatiot voivat toimia pohjana esimerkiksi erilaisten semanttisten portaalien ja hakupalvelujen muodostamisessa. Työssä selvitettiin aluksi, minkälaisia annotaatioita webin yhteydessä käytetään ja minkälaisilla menetelmillä niitä tuotetaan. Lisäksi esiteltiin annotaatioiden tuottamiseen kehitettyjä sovelluksia ja tutkittiin minkälaisia ominaisuuksia ne tarjoavat. Annotaatio-ohjelmistojen ei havaittu soveltuvan kovin hyvin sellaisille käyttäjille, joilla ei ole asiantuntemusta semanttiseen webin tekniikoista. Lisäksi sovelluksissa havaittiin puutteita annotointiprosessin ja annotaatioiden jakamisessa eri sisällöntuottajien välillä, mitä pidetään tärkeänä semanttisen webin sisällönkuvailussa. Semanttisen webin annotointia tukevalle sovellukselle määritettiin yleiset vaatimukset, joita ovat monimutkaisten ontologioiden piilottaminen käyttäjältä, annotoinnin hajauttaminen, skeemojen käyttö sekä selainpohjaisuus. Näiden pohjalta laadittiin annotointisovellus Saha, jonka avulla voidaan muodostaa ontologioihin perustuvia, webissä olevia dokumentteja kuvaavia annotaatioita. Sahalla suoritettavaa sisällönkuvailua on testattu FinnONTO-projektissa. Ohjelman tenteistä saadut tulokset osoittavat tuetun annotointimallin toimivan odotetulla tavalla, mutta jatkokehityksen olevan yhä tarpeellista.
Description
Supervisor
Hyvönen, Eero
Keywords
semantic web, semanttinen web, annotation, annotointi, metadata, metadata, schema, skeema, ontologies, ontologia
Other note
Citation