Multilingual architecture and management in software product lines

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
(8) + 138 s. + liitt.
Series
Abstract
Tutkimus käsittelee ohjelmistotuotelinjan monikielisyyden arkkitehtuuria ja hallintaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaista arkkitehtuuria ohjelmistotuotelinjassa tulisi käyttää, jotta se täyttäisi kohdejärjestelmässä esiintyvät monikielisyyden vaatimukset. Kohdejärjestelmänä toimii palvelinpohjainen usean käyttäjän toiminnanohjausjärjestelmä. Tutkimuksessa suunniteltiin ja arvioitiin arkkitehtuuri- ja hallintasuunnitelma, jonka avulla kohdejärjestelmän tukea monikielisyydelle ja sen hallittavuutta on mahdollista tehostaa. Tutkimus koostuu neljästä osasta: kirjallisuuskatsauksesta, kohdejärjestelmän nykytilan analyysistä, arkkitehtuuri- ja hallintasuunnitelman laatimisesta ja sen arvioimisesta. Kirjallisuuskatsauksessa kerättiin tietoa monikulttuurisista ohjelmistoista ja niiden arkkitehtuurisista periaatteista ja näiden yleistämisestä ohjelmistotuotelinjaan. Tämän jälkeen käsiteltiin tarkemmin yhtä monikulttuurisuuden muotoa eli monikielisyyttä ja mitä teknisiä, arkkitehtuurisia ja hallittavuutta tehostavia ratkaisuja monikielisissä ohjelmistoissa voidaan hyödyntää. Tutkimuksen toisessa osassa analysoitiin kohdejärjestelmän monikielisyyden nykytila. Kohdejärjestelmän analyysissa merkittävien ongelmakohtien havaittiin liittyvän monikielisyyden arkkitehtuurin ja hallintaan. Tämän jälkeen kohdeyrityksen tavoitteiden, kirjallisuuskatsauksen, nykytilan analyysin ja kerättyjen vaatimusten pohjalta laadittiin arkkitehtuuri- ja hallintasuunnitelma. Lopuksi arkkitehtuuri- ja hallintasuunnitelma arviointiin ATAM:ia (Architecture Tradeoff Analysis Method) käyttäen. Arkkitehtuurin arvioinnilla todettiin kohdejärjestelmän monikielisyyden arkkitehtuurin ja hallinnan tehostuvan merkittävästi, mutta sen avulla löydettiin myös riskikohtia, joihin toteutusvaiheessa on syytä kiinnittää huomiota.
Description
Supervisor
Männistö, Tomi
Thesis advisor
Lampi, Mikko
Keywords
software product lines, ohjelmistotuotelinja, multilingual software, monikielisyys, multicultural software, monikulttuurisuus, architecture, arkkitehtuuri, management, hallinta, runtime configuration, ajonaikainen konfigurointi, internationalization, internationalisointi, localization, lokalisointi
Other note
Citation