Future-oriented System for Monitoring the Business Environment of an Industrial Company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Mat-91
Degree programme
Language
en
Pages
139
Series
Abstract
Nykypäivän nopeasti muuttuvassa maailmassa yritysten on tärkeää pyrkiä ymmärtämään liiketoimintaympäristön suuntauksia ja muutosvoimia. Tämän työn tutkimusongelmana on kysymys: "Kuinka tulevaisuussuuntautunut ympäristönseurantajärjestelmä tulisi järjestää toimeksiantajayrityksessä?" Työn päätavoitteena on antaa suosituksia kyseisen järjestelmän kehittämiseksi tutkimalla seuraavia järjestelmän dimensioihin liittyviä kysymyksiä: "Mikä järjestelmän rooli ja sen tuottama lisähyöty yritykselle tulisi olla?"; "Ketä järjestelmän tulisi palvella?"; "Mikä tulisi olla seurannan ulottuvuus?"; "Minkälainen tulisi olla analysoinnin taso?"; "Kuinka järjestelmä tulisi organisoida?"; ja "Minkälaisia tuotteita ja palveluja järjestelmän tulisi tuottaa?" Työssä käytetty lähestymistapa on kliinis-diagnostinen. Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuustutkimusta ja haastatteluja. Kirjallisuustutkimus keskittyy tarkastelemaan sovellettavissa olevaa tietoa tutkimusongelman näkökulmasta siihen liittyviltä kirjallisuuden aloilta. Näitä ovat ympäristön seuranta ja analysointi, yritysstrategia ja strateginen suunnittelu, tulevaisuuden tutkimus, ja organisaation oppiminen. Työssä annetut suositukset ovat yksityiskohtaisia ohjeita tulevaisuussuuntautuneen ympäristönseurantajärjestelmän kehittämiseksi tutkimuksen toimeksiantaneessa yrityksessä.
Description
Supervisor
Autio, Erkko
Thesis advisor
Lehtinen, Risto
Montanaro, Mauro
Keywords
Other note
Citation