Applying fuzzy logic to the active sludge wastewater treatment process control

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Prosessien ohjaus ja hallinta
Mcode
Kem-90
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 63 s. + liitt.
Series
Abstract
Työn tarkoituksena oli tutkia sumean logiikan soveltamista aktiivilietepuhdistamon säätöön. Aktiivilietemenetelmässä kasvatetaan jätevedestä ravinteita syövää biomassaa. Osa biomassasta poistetaan jälkiselkeytysaltaista ylijäämälietteenä, jolloin jätevedestä poistuu orgaanista ainetta sekä ravinteita. Aktiivilieteprosessin biologisen luonteen takia hyvin toimivan säädön toteutus perinteisillä menetelmillä on hankalaa. Kirjallisuusosassa on tutustuttu sumean logiikan perusteisiin, sumean säätimen laadintaan sekä sumean logiikan sovellutuksiin aktiivilietepuhdistamon säädössä. Kokeellisessa osassa on tarkasteltu sumean logiikan mahdollisuuksia typen poiston mallintamisessa. Mallitettava prosessi oli niin sanottu modifioitu esidenitrifikaatioprosessi. Mallin ohjaussuureiksi valittiin prosessiin tulevan jäteveden pH, esiselkeytetyn jäteveden ammoniumtyppipitoisuus sekä ilmastusaltaan lämpötilan muutos vuorokaudessa. Mallitettavaksi suureeksi valittiin prosessista lähtevän veden ammoniumtyppipitoisuus. Mallin laatimisessa käytettiin aktiivilietelaitokselta saatua mittaustietoa. Saadulla mallilla suoritettiin simulointeja käyttäen SIMULINK[TM]- ja MATLAB[TM] Fuzzy Logic Toolbox ohjelmistoja. Kokeiden tulosten perusteella voidaan todeta, että sumealla mallilla on mahdollista kuvata aktiivilieteprosessin typenpoistoa kohtalaisen hyvin, mikäli sumean sääntökannan laatimiseen ja testaamiseen käytetään riittävästi aikaa.
Description
Supervisor
Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Thesis advisor
Pursiainen, Jorma
Keywords
Other note
Citation