Julkisen ulkovalaistuksen saneeraus LEDeillä – "Helsinki LED" -hankkeen kannattavuustutkimus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-09
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
57 + 9
Series
Abstract
Helsingin kaupunginhallitus perusti vuoden 2014 talousarvioneuvotteluissaan "Helsinki LED" -hankkeen, jossa ehdotetaan julkisen ulkovalaistuksen noin 83 400 purkauslamppuvalaisimen korvaamista LED-valaistusratkaisuilla vuoden 2016 loppuun mennessä. Hankkeella tavoitellaan kaupungin juoksevien kulujen vähentämistä, energiasäästöjä sekä kaupunkitilan viihtyvyyden parantamista. Tässä diplomityössä tarkastellaan, onko julkisen ulkovalaistuksen saneeraus LEDeillä tällä hetkellä kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Yhtenä työn tavoitteista on selvittää "Helsinki LED" -hankkeelle mahdollisimman tarkka kustannusarvio ja takaisinmaksuaika. Tavoitteena on pohtia myös vaihtoehtoisia saneerausohjelmia ja vertailla, ovatko ne nettonykyarvoiltaan, takaisinmaksuajoiltaan ja aikatauluiltaan kannattavampia. Elinkaarikustannuslaskelmien mukaan on uudisrakentaminen ja elinkaarensa päässä olevan julkisen ulkovalaistuksen saneeraus LED-valaisimilla kannattavaa kokooja- ja tonttikaduilla sekä kevyen liikenteen väylillä, aukioilla ja puistoissa. Pääkaduilla ovat suurpainenatriumlamppuvalaisimet yhä kustannustehokkaimpia, mutta tämän odotetaan muuttuvan tulevaisuudessa LEDien kehityksen jatkuessa. Kannattavuuslaskennassa ratkaistiin "Helsinki LED" -hankkeen investointikustannuksiksi noin 101,4 milj. euroa, vuosittaisiksi hoitokustannussäästöiksi noin 3,2 milj. euroa ja energiasäästöiksi noin 27,7 GWh. Lisäksi havaittiin, ettei hankkeen toteuttaminen ole taloudellisesti kannattavaa yli 30 vuoden takaisinmaksuajan sekä lyhyen aikajänteen vuoksi. Jos LEDeillä halutaan kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi kaupungin imagoon tai energiatehokkuuteen, suositellaan kustannuksiltaan ja aikataulultaan suotuisampaa vaihtoehtoista saneerausohjelmaa I.

The "Helsinki LED" project was established by the City Board of Helsinki at its 2014 budget session. The project proposes renewing the public outdoor lighting's approximately 83 400 discharge lamp luminaires with LED lighting solutions by the end of 2016. As a result, it aims at reducing the city's running costs, saving energy and enhancing the amenity of urban space. This thesis examines the current economic feasibility of renewing the public outdoor lighting with LEDs. One of the objectives of the study is to determine an accurate cost estimate and payback period for the "Helsinki LED" project. Moreover, the aim is to consider alternative renewal programs as well as compare the feasibilities of their net present values, payback periods and schedules. Based on the life-cycle costing, renewing the end-of-life public outdoor lighting with LED luminaires is feasible in collector streets, residential streets as well as pedestrian and bicycle ways, squares and parks. For main streets, high-pressure sodium lamp luminaires are still the most cost-effective solution, but this is expected to change in the future due to continuous development of LEDs. The profitability calculations of the "Helsinki LED" project indicated an approximated investment costs of 101,4 million euros, along with an annual operating cost savings of 3,2 million euros and energy savings of 27,7 GWh. However, the implementation of the project is not economically feasible due to a payback period of over 30 years and a brief time span. Nevertheless, if LEDs are to be used for example in improving the city's image or energy efficiency, the recommended solution is the alternative renewal program I. This program is more feasible based on both the costs and schedule.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Pohjola, Teemu
Keywords
Helsinki, LED, ulkovalaistus, saneeraus, taloudellinen kannattavuus, elinkaarikustannukset
Other note
Citation