Vakuutusmyyjien äkillinen siirtyminen etätöihin - kuinka johdetaan etänä?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Management and International Business (MIB)
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Covid-19 pandemia muutti vakuutusmyyjien työtä vuonna 2020 äkillisesti, kun myyjät joutuivat siirtymään työskentelemään lähityöstä etätyöhön. Etätyö on vaikuttanut myyjien työhön ja samalla toimintaympäristöön, jossa myyjiä johdetaan. Etätyöskentely on lisääntynyt merkittävästi ja moni työntekijä on kertonut halustaan jatkaa etätyöskentelyä myös tulevaisuudessa. Täten on tärkeä saada tietoa etätyön johtamisesta muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastauksia tutkimuskysymykseen: Miten myyntityötä johdetaan etänä? Tarkoituksena oli saada tietoa, miten esimiehet pystyvät johtamaan itsenäisesti työtä tekeviä henkilöitä etätyössä. Tutkimus oli toteutukseltaan kvalitatiivinen ja sen teoreettinen viitekehys pohjautui myynnin etätyöhön ja sen johtamiseen. Tutkimuskohteena oli suomalaisen vakuutusyhtiön myyntitiimi, josta haasteltiin seitsemää eri myyjää ja yhtä esimiestyötä tekevää henkilöä. Tutkimusaineisto kerättiin yksilöhaastatteluiden avulla käyttäen menetelmänä teemahaastattelua. Haastattelut toteutettiin etänä keväällä 2021 val-litsevan pandemia-tilanteen vuoksi. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että etätyö on vaikuttanut työntekijöiden työntekoon sekä tuonut mukanaan niin etuja kuin haittoja. Etätyö vaatii erilaisia johtamisen taitoja kuin lähi-työn johtaminen, ja etätyössä johtajan vuorovaikutustaidot ovat merkittävässä roolissa. Etätyön johtajan on osattava hyödyntää virtuaalisia viestinnän kanavia ja oltava aktiivinen vuorovaikutuk-sessa, jolla on suuri vaikutus niin yksittäisen myyjän kuin koko tiimin yhteenkuuluvuuden kannal-ta.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
etätyö, vakuutusmyynti, myyntityö, johtaminen
Other note
Citation