Sisäisen tarkastuksen panos listayhtiöiden ulkoisessa raportoinnissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
103
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli esitellä sisäisen tarkastuksen toimintoa ja sen asemaa osana corporate governance -viitekehystä sekä kuvastaa sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suhteen luonnetta. Teoriaosuudessa luotiin lisäksi katsaus tarkastusvaliokuntien tehtävien osalta. Empiirisessä osiossa tarkasteltiin lineaarisen regressiomallin avulla, miten sisäisen tarkastuksen omat ominaisuudet ja tarkastusvaliokunnan ominaisuudet vaikuttivat sisäisten tarkastajien käsitykseen oman panoksensa määrästä ulkoisessa tarkastuksessa. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin teoriaosuuden osalta lähdeaineistona sisäisen tarkastukseen ja corporate governanceen liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Testiaineistona käytettiin aineistoa, jota kerättiin 16.4.–17.6.2008 kyselytutkimuksen avulla. Aineiston käsittely Kyselyn vastausten perusteella muodostettiin lineaarinen regressiomalli,jossa vertailtiin selittävien muuttujien vaikutusta selitettävän muuttujan arvoon. Saatuja tuloksia verrattiin aikaisempien, ulkomailla suoritettujen, tutkimuksen tuloksiin. Näin pyrittiin löytämään yhteneväisyydet ja erot tämän tutkimuksen ja aikaisempien tutkimusten tulosten välillä sekä analysoimaan näiden erojen syitä. Tulokset Tutkimuksen tulokset olivat tietyiltä osin yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten kanssa, mutta myös eroja havaittiin. Sisäisen tarkastuksen panokseen ulkoisessa tarkastuksessa vaikuttaa tulosten valossa eniten tarkastusvaliokunnan jäsenten tietämys kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta. Tämä tulos tuki aikaisempien tutkimusten tuloksia omalta osaltaan.
Description
Keywords
sisäinen tarkastus, tarkastusvaliokunta, corporate governance, tilintarkastus
Other note
Citation