Application of Database in Nuclear Material Verication Measurement Program

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Ydin- ja energiatekniikka
Mcode
Tfy-56
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 58
Series
Abstract
The goal of the present Master's thesis is to develop a database system for use with nuclear material verification measurements. Nuclear material verification measurements have long been an important part of international nuclear safeguards. However, so far, most measurement results are used only once. The results, once analysed, are not used later - and often even not stored systematically - even though they could be useful in later verification activities. Thus, a database system which would allow storing, reviewing and using the results later for comparison would enhance the value of the obtained results. As spent nuclear fuel assemblies are placed in final repository, where they cannot be reached, the systemic storage of results becomes even more important. After this disposal, the historical measurements are the only verification information available for the nuclear material records. However, the long time lines of final disposal - the final repository is expected to function for more than hundred years - mean that any system storing information on historical measurements has to be designed to function centuries, which is much longer period than what is typically used as basis in the design of corresponding systems. The requirements that are placed on a database system that is designed to store these measurement results by the measurement systems themselves and by the long required operational time are examined in this thesis. Based on these requirements, a database is developed and implemented, and the first experiences are examined and resulting areas of improvement are identified.

Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää tietokantajärjestelmä käytettäväksi ydinmateriaalin verifikaatiomittausten tietojen tallentamiseen ja organisointiin. Ydinmateriaalin verifikaatiomittaukset ovat pitkään olleet tärkeä osa ydinmateriaalin kansainvälisiä valvontajärjestelyjä. Tähän mennessä suurin osa niistä on kuitenkin toteutettu kertaluontoisesti, jolloin mittaustuloksia ei ole analysoinnin jälkeen tallennettu systemaattisesti myöhempää käyttöä ja vertailuja varten. Tietokantajärjestelmä näiden tulosten tulosten tallentamiseen mahdollistaa tulosten käyttämisen myöhemmin esimerkiksi vertailupohjaksi myöhemmille mittaustuloksille. Tulosten järjestelmällinen tallentaminen tulee erityisen tärkeäksi ydinpolttoaineen loppusijoituksen myötä, sillä tämän jälkeen polttoaineen verifiointi mittaamalla ei ole enää mahdollista. Loppusijoituksen jälkeen tietokannassa olevat aikaisemmat mittaustulokset ovat siis ainoa verifikaatio ydinmateriaalin kirjanpidolle loppusijoitettujen nippujen kohdalla. Loppusijoituksen on suunniteltu tapahtuvan hyvin pitkän ajan kuluessa - loppusijoituslaitoksen odotettu toiminta-aika on yli sata vuotta. Tämä asettaa järjestelmälle, johon tulokset tallennetaan, poikkeuksellisen tiukat vaatimukset. Näin pitkä tallennusaika on erittäin harvinaista vastaavien järjestelmien suunnittelun pohjana. Tässä diplomityössä on tarkasteltu mittausjärjestelmien ja pitkän toiminta-ajan aiheuttamia vaatimuksia tietokantajärjestelmälle, joka on suunniteltu tällaisten mittaustulosten tallentamiseen. Näiden vaatimusten perusteella on kehitetty ja toteutettu tietokantajärjestelmä. Myös ensimmäisiä järjestelmän käytöstä saatuja kokemuksia on tarkasteltu ja tällä perusteella tunnistettu järjestelmän seuraavat kehittämiskohteet.
Description
Supervisor
Salomaa, Rainer
Thesis advisor
Honkamaa, Tapani
Keywords
non-destructive assay, ainetta rikkomattomat mittaukset, database, tietokanta, final disposal, loppusijoitus
Other note
Citation