Käytettävyys roolipelin käsikirjoitusprosessissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
WWW-teknologiat
Mcode
IL3012
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
108
Series
Abstract
Samalla kun oppilaiden oppimisympäristöt kehittyvät ja monipuolistuvat, myös pedagogeille luodaan jatkuvasti parempia järjestelmiä opetuksen tueksi. Yksi näistä uusista oppimisympäristöistä on Yrityskylä, kuudesluokkalaisille suunnattu pedagoginen roolipeli. Yrityskylässä jokainen oppilas saa oman ammatin pienoisyhteiskunnasta, jonka näkökulmasta he toimivat päivän aikana työntekijän, kuluttajan ja kansalaisen roolissa. Tämän oppilaiden itsenäisesti pyörittämän yhteiskunnan taustalla on tarkasti käsikirjoitettu oppimiskokemus. Jotta tätä taustalla olevaa käsikirjoitusprosessia voitaisiin parantaa, Yrityskylän pedagogeille on kehitetty käsikirjoitustyökalu. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää miten kyseinen käsikirjoitustyökalu vaikuttaa koko käsikirjoitusprosessin tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen sekä pedagogien tyytyväisyyteen. Työ on monimenetelmällinen tapaustutkimus, joka hyödyntää käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä, joista keskeisimmät ovat haastattelu, käytettävyystestaus ja kysely. Prosessin kulun havainnollistamista varten arvioitiin kahta eri mallinnusmenetelmää, hierarkista tehtäväanalyysia ja työnkulun mallia. Näistä prosessin kulun kuvaukseen valittiin työnkulun malli. Prosessin käytettävyyden arvion tulos on, että käsikirjoitustyökalun avulla voitiin korjata vanhan prosessin pahimmat ongelmat ohjeistusten luonti- ja ylläpitoprosessista, mikä tehostaa käsikirjoitusprosessia kokonaisuudessa ja parantaa käsikirjoittajien tyytyväisyyttä. Samalla käsikirjoitustyökalu kuitenkin tuo uusia ongelmia prosessin tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. Pahin näistä ongelmista on se, että käsikirjoituksen haastavinta osaa eli oppilaiden välisiä vuorovaikutuksia ei havainnollisteta työkalussa, jolloin käsikirjoittajat pahimmassa tapauksessa siirtävät käsikirjoitukset vanhoihin työkaluihin suunnittelua ja päivityksiä varten. Eritysesti mikäli käsikirjoitusprosessi halutaan tuotteistaa niin, että uusia kyliä voidaan rakentaa ilman Yrityskylän henkilöstön tukea, olisi tärkeää parantaa käsikirjoitustyökalua niin, että se tukee koko käsikirjoitusprosessia ja ohjeistaa hyvälaatuisen oppimiskokemuksen luonnissa.

As our learning environments constantly develop and adapt to new technology so do the tools teachers have at their disposal. One of these new learning environments is Me & MyCity, an educational role-playing game for sixth graders. Me & MyCity is a miniature society where each student is assigned a job and through that perspective they act as employees, consumers and citizens. Behind the scenes teachers work independently from the society writing scripts to ensure a carefully manuscripted learning experience. In order to improve this script writing process, a script writing tool has been created for the staff. The aim of this thesis is to find out how the new tool affects the effectiveness and efficiency of the script writing process and the scriptwriter's satisfaction. This thesis is a multi-method case study that utilizes user-centered design methods. The most essential methods are interviews, user testing and questionnaires. Two task analysis methods were evaluated to illustrate the workflow of the process: hierarchical task analysis and the sequence model. The sequence model was chosen for the analysis. The usability analysis of the process revealed that the script writing tool solved the worst problems in the creation and maintenance process and as a result improved the staff satisfaction. At the same time, however, the tool created new problems in efficiency and effectiveness. The most critical usability issue is that the challenging part - planning the interactions between the students - is not supported at all in the tool. In the worst case this will lead scriptwriters to revert back to their old tools for planning and updating manuscripts. If the script writing process is to be productized so that inexperienced scriptwriters can create new Me & MyCity setups, it is important to greatly improve the script writing tool. It should support the whole script writing process and guide users in creating a good learning experience.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Riihiaho, Sirpa
Uski, Suvi
Keywords
käytettävyys, käytettäjäkeskeinen suunnittelu, pedagoginen roolipeli, työnkulun malli, HTA, contextual design
Other note
Citation