Technical and economical evaluation of a large container ship propulsion machinery

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
en
Pages
74
Series
Abstract
Konttirahtausmarkkinat kasvavat jatkuvasti uusien innovaatioiden myötä. Tämä ja lisääntynyt kilpailu ovat ajaneet varustajat aina halvempiin ratkaisuihin konttilaivojen rakentamisessa ja operoinnissa. Myös raakaöljyn kallistunut hinta aiheuttaa paineita laskea operointikustannuksia, joskaan miehistön määrää ei voida enää laskea nykyisestä. Laivojen koon kasvaminen johtuu yhden kontin kuljetuskustannusten laskusta, kun niitä kuljetetaan suuremmissa erissä. Mitä suurempi laiva, sitä suuremmat katteet rahtaamisesta. Tämä diplomityö keskittyy suurten konttilaivojen koneistoratkaisujen tutkimiseen. Esimerkkilaivaksi valittiin laiva, jonka koko on niin suuri, että se vaatii sopimusnopeuden saavuttaakseen n. 80MW tehon. Tämä teho on jo nykyisten koneiden tehontuottoalueen ylärajalla. Tätä varten valittiin neljä eri koneistoratkaisua, jotka kaikki tuottavat vaaditun tehon. Ensimmäinen on yhdellä suurella kaksitahtikoneella ja yhdellä potkuriakselilla varustettu, toinen on kahdella keskikokoisella kaksitahtikoneella ja kahdella potkuriakselilla varustettu, kolmas yhdellä suurella kaksitahtikoneella ja vastakkainpyörivällä potkurilla varustettu ja neljäs yhdellä suurella kaksitahtikoneella sekä kahdella sivuilla olevilla pod-yksiköllä varustettu. Näiden vaihtoehtojen vuotuisia investointi- ja operointikustannuksia verrattiin 15 vuoden takaisinmaksuajalla. Lisäksi otettiin huomioon laivojen tuotto eri reiteillä ja tehtiin herkkyysanalyysi polttoaineen hinnan, hydrodynaamisen kokonaishyötysuhteen ja rahtituoton suhteen. Vaihtoehdot ovat jo käytössä, mutta eri laivatyypeissä, joten siirto konttilaivoihin on mahdollista. Hyppäys suurempaan kokoluokkaan tosin aiheuttaa tutkimisen arvoista ajattelua. Laivojen koon kasvu johtaa satamien, satamapaikkojen ja laivaväylien ruoppaukseen tai siirtymiseen muutaman harvan riittävän syvän sataman käyttöön. Tämä vaatisi tuekseen suuren feeder-laivojen laivaston sekä hyvät varastointi ja maakuljetusmahdollisuudet.
Description
Supervisor
Häkkinen, Pentti
Thesis advisor
Aminoff, Tomas
Keywords
ultra-large container ship (ULCS), suuri konttilaiva, twin screw, kokoluokkasäästöt, PanaMax, syväysongelma satamissa, SuezMax, Malacca-Max, economics of scale, draught problem in ports
Other note
Citation