Kemialliset haittatekijät nestemäisten vaarallisten jätteiden käsittelyssä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
109 s. + liitt. 17
Series
Abstract
The aim of this study was to determine the chemical compounds of liquid hazardous wastes which may cause health issues to workers. The study examined the composition of waste, as well as the gaseous compounds released into the air from waste treatment in Lahti's liquid hazardous waste treatment plant. Board sample preparation was executed according to European standards SFS-EN 689 and 482. Analyses were made by stick tests, laboratory analysis and by safety data sheets of chemicals. Volatile compounds were measured by different gas detection equipment sensing gases and vapours. At the treatment plant processed waste is mainly oil contaminated fluids, such as ship oils, oil emulsions and cutting fluids from industry and oily waters of oil separation wells. Additionally at Lahti's treatment plant is neutralizing and purifying for acid and alkali based fluids, which has come, among others, from metal surface finishing and other industry. Metals and volatile organic compounds (VOC) were examined by laboratory tests from oil contaminated wastes. For pH, cyanide, sulphate, nitrate and metals were made stick tests from acid and alkali wastes. From emissions to air were measured VOC, oil mist, hydrogen chloride, hydrogen sulphide, nitrogen dioxide, ammonia, cyanide, chloride, hydrogen fluoride and metals. Based on this study the major chemical adverse effects were volatile compounds which includes some CMR (Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic) -chemicals. These substances were benzene and benzo(a)pyrene, which were in oil contaminated waste waters. There is also one detergent which includes carcinogenic substance. Other hazards were chemicals in the air that can cause death at high levels. Those kinds of substances were hydrogen sulphide, cyanide, nitrogen dioxide and chlorine. In 2012, only one employee has one of the measured biological monitoring values more than non-exposed lower limit. That value was still under performance limit. For further examination there should be made more measurements for chemical exposure of CMR-chemicals. It is also recommended, that some technical solutions will be executed to avoid detriments of air contaminants. Personal working habits plays important role in safe and healthy work, so continuous training and guidance is desirable.

Tämän työn tavoitteena oli selvittää nestemäisten vaarallisten jätteiden käsittelyssä syntyviä kemiallisia haittatekijöitä. Työssä tarkasteltiin Lahden nestemäisten vaarallisten jätteiden käsittelylaitokselle käsittelyyn tulevan jätteen koostumusta sekä jätteenkäsittelystä ilmaan vapautuvia kaasumaisia yhdisteitä. Näytteenottosuunnitelma laadittiin standardien SFS-EN 689 ja 482 mukaisesti. Jätteiden koostumusta selvitettiin tikkutesteillä, laboratorioanalyyseilla sekä aineiden käyttöturvatiedotteiden ja kirjallisuuslähteiden avulla. Ilman epäpuhtauksia mitattiin erilaisilla kaasuille ja höyryille soveltuvilla menetelmillä. Käsittelyyn tuleva jäte on pääasiassa öljypitoista nestettä, kuten laivaöljyä, öljyemulsioita ja leikkuunesteitä teollisuudesta sekä öljynerotuskaivojen vesiä. Lisaksi tuotantolaitoksella neutraloidaan ja puhdistetaan happo- ja emäspohjaisia jätenesteitä, joita käsittelyyn tulee mm. metallien pintakäsittelylaitoksista sekä muusta raskaasta teollisuudesta. Öljypitoisista jätteistä tutkittiin laboratoriotesteillä metallit sekä haihtuvat hiilivedyt ryhmittäin. Happo- ja emäsjätteille tehtiin tikkutestit, joilla mitattiin pH, syanidi, sulfaatti, nitraatti sekä metallit. Ilmaan vapautuvista yhdisteistä mitattiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC), öljysumu, vetykloridi, rikkivety, typpidioksidi, ammoniakki, syaanivety, kloori, fluorivety sekä metallit. Tämän selvityksen perusteella merkittävimmät kemialliset haittatekijät nestemäisten vaarallisten jätteiden käsittelyssä syntyvät sellaisista haihtuvista yhdisteistä, jotka sisältävät CMR-aineiksi luokiteltuja komponentteja, kuten bentseeniä ja bentso(a)pyreeniä. Näitä hiilivety-yhdisteitä vapautuu ilmaan öljypohjaisia jätteitä käsiteltäessä. Lisäksi yksi käytetty apukemikaali sisältää syöpävaaralliseksi luokiteltua ainetta. Toinen merkittävä vaaratekijä on aineet, jotka voivat hengitettynä aiheuttaa jopa kuoleman. Naita aineita ovat syaanivety, rikkivety, typpidioksidi ja kloori. Vuonna 2012 tehtyjen biologisien altistumismittauksien mukaan vain yhdellä työntekijällä oli yksi mitattu arvo yli altistumattomien alarajan (virtsan lyijypitoisuus). Arvo alittaa kuitenkin selkeästi toimenpiderajan. Tarkempia jatkotutkimuksia on syytä tehdä CMR-aineiden esiintymisestä työilmassa. On myös suositeltavaa, että parannetaan teknisiä ratkaisuja jätteiden käsittelystä syntyvien kaasumaisten epäpuhtauksien poistamiseksi. Myös työntekijän hyvän työturvallisuuskäytännön mukaiset työtavat ovat merkittävä keino kemikaalialtistumisen hallinnassa. Tämän vuoksi systemaattinen oikeiden työmenetelmien ohjaus ja koulutus tulee olla osa yrityksen EHSQ järjestelmän käytännön toimintaa.
Description
Supervisor
Kaila, Juha
Thesis advisor
Peltonen, Petri
Kukkurainen, Ari
Keywords
liquid hazardous waste, nestemäinen vaarallinen jäte, chemical exposure, kemialliset altisteet, waste analysis, jätteen analysointi, measurement of air contaminants, ilman epäpuhtauksien mittaus
Other note
Citation