Muuttuvien työelämätaitojen sisällyttäminen tekniikan alan koulutukseen : tapaustutkimus Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
This publication is imported from Aalto University research portal.
View publication in the Research portal
View/Open full text file from the Research portal
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
22
20-41
Series
YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA, Volume 2019, issue 1
Abstract
Digitalisaatio ja kestävän kehityksen haasteet muuttavat työelämää ennennäkemättömällä vauhdilla. Työn muutokset heijastuvat myös korkeakouluihin, joissa pohditaan, millaisia valmiuksia tulevien ammattilaisten tulisi hallita pärjätäkseen uudenlaisessa työelämässä ja pystyäkseen ratkomaan aiempaa moniulotteisempia haasteita. Nämä muutokset näkyvät erityisen hyvin vesi- ja ympäristötekniikan alalla, jolla globaalitason haasteiden ratkaiseminen yhdistyy hyvinvoinnin turvaamiseen sekä liiketoimintaan. Tässä artikkelissa pohdimme, miten korkeakoulut voivat samanaikaisesti taata opiskelijoilleen tarvittavat työelämätaidot ja vahvistaa opiskelijoiden kykyä kehittää koko opetettavaa alaa. Tapaustutkimuksemme kohteena on diplomi-insinöörejä kouluttava uusi vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelma Aalto-yliopistossa. Tutkimusaineisto on kerätty kyselyillä ohjelman alumneilta, opettajilta ja opiskelijoilta. Kyselyt keskittyivät ohjelman osaamistavoitteisiin ja niiden tarjoamiin työelämätaitoihin. Tuloksissa nousevat esiin erityisesti kognitiivisten ja persoonallisten valmiuksien erilainen rooli uran eri vaiheissa sekä opetusmenetelmien ja opetuksen työelämäyhteyksien vaikutus opiskelijan valmiuksiin suunnitella tulevaisuuttaan. Samalla korostuu vuoropuhelun merkitys; yksikään toimija ei voi ilman yhteistyötä määritellä tulevaisuuden osaamistarpeita. Sen sijaan yliopistojen, opiskelijoiden ja työelämätoimijoiden tulee miettiä tulevaisuuden työelämätaitoja yhdessä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa.

Digitalisation and sustainability challenges are changing the contemporary working life in a revolutionary way. The changes are reflected also to higher education, which needs to educate future professionals to solve wicked future challenges and to succeed in new kind of working life. In the field of water and environmental engineering, the global transformation is connected to well-being and also to generating business. In this article, we contemplate how higher education institutions could equip the students with adequate working-life skills, while also reinforcing students’ abilities to contribute to developing their field. As a case study, we present the new Master’s Programme in Water and Environmental Engineering at Aalto University. We carried out three separate surveys for the alumni, teachers and students of the programme, asking their views about the working-life skills and their role in the programme. Different roles of personal and cognitive abilities in different phases of career development emerged in the results as well as the effect that working-life connections in teaching have on students’ ability for career planning. The required future skills, which are needed in substantially changing working life, can only be solved through continuous dialogue with universities, students and working-life.
Description
Keywords
working life skills, working life connections, career development, water and environmental engineering, engineering education, työelämätaidot, työelämäyhteistyö, urakehitys, osaamistarpeet, vesi- ja ympäristötekniikka, diplomi-insinöörikoulutus, insinööriosaaminen
Other note
Citation
Karvinen , M , Vehmaa , A & Keskinen , M 2019 , ' Muuttuvien työelämätaitojen sisällyttäminen tekniikan alan koulutukseen : tapaustutkimus Aalto-yliopiston vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmasta ' , YLIOPISTOPEDAGOGIIKKA , vol. 2019 , no. 1 , pp. 20-41 .