Developing periodic inspection procedures for air conditioning facilities

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
Ene-58
Degree programme
Language
fi
Pages
62 + liitt. (+28)
Series
Abstract
Periodically checking the air conditioning plants refers to the standard maintenance of the entire air-conditioning system carried out at specific intervals. In Finland there still are no active standards or regulations to act as the basis of a system of regular checks. The only valid EU Directive touches on the standard of the air-conditioning cooling equipment inspection, but the inspection only rarely gives a comprehensive understanding of the entire system's operations and performance. Compulsory air-conditioning cooling equipment inspection, however, is being phased out, to be replaced with the proposed alternative counselling procedure, as all the equipment would not be able to check the first inspection by the end of the cycle. A draft law is currently being discussed in Finnish Parliament, and the final decision should come no later than early 2013. The approach taken in this thesis is to explore what this alternative advisory procedure could consist in. The idea of the thesis has been that Inspecta Ltd aims to create a new service product, which would be offered to future customers. The service includes a comprehensive inspection of the plant's air conditioning, which includes air-conditioning plant and system operations functional checks, airflow, and room conditions of measurement by sampling and reporting. Measurement technology is an essential part of the checks, as most of the service is based on different measurement applications. From the point of view of the measuring equipment ease of use, reliability and suitability for field measurements are very important features, as all measurement is carried out on the field. This thesis handles public as well as office and commercial buildings, as these buildings are usually serviced by the tailored air-conditioning systems. The content of the thesis can be applied to other types of buildings. The verification procedures involved in the testing of the pilot sites are located in the Helsinki metropolitan area. Commissioning of every site had taken place in the 1970S, but only some the sites have been either partial or thorough renovated after the commissioning. This was reflected in the results of the inspection, as uncorrected sites revealed more errors of air flow balance and room air conditions. Based on testing and inspection results, it can be seen that the regular air conditioning systems functional checks can be used to help the system to operate properly throughout the expected life cycle of the system. Systems can cause errors during operation and system performance may degrade over time. Such shortcomings may have a negative impact in the long-run real estate conditions in the dwelling, affecting productivity if the defects are not detected and corrected.

Ilmastointilaitosten määräaikaistarkastuksilla tarkoitetaan standardinomaista tarkastustoimenpidettä koko ilmastointijärjestelmälle, joka suoritetaan tietyin väliajoin. Suomessa ei ole vielä käytössä standardia tai asetusta, jonka pohjalta koko järjestelmän tarkastuksia säännöllisin väliajoin tehtäisiin. Ainut voimassa oleva EU-direktiivin pohjalta tehty standardi koskee ilmastointijärjestelmän jäähdytyslaitteiden tarkastusta, mutta tarkastuksesta saa hyvin harvoin kokonaisvaltaisen käsityksen koko järjestelmän toiminnasta ja suorituskyvystä. Pakollisesta ilmastoinnin jäähdytyslaitteiden tarkastuksesta ollaan kuitenkin luopumassa ja tilalle on ehdotettu vaihtoehtoista neuvontamenettelyä, koska kaikkia laitteita ei olisi pystytty tarkastamaan ensimmäisen tarkastussyklin päättymiseen mennessä. Lakiehdotusta käsitellään parhaillaan eduskunnassa ja lopullinen päätös pitäisi tulla viimeistään vuoden 2013 alkupuolella. Tässä työssä on esitetty näkemys, millainen tämä vaihtoehtoinen neuvontamenettely voisi olla. Työn ideana on ollut Inspecta Oy:n tavoite luoda uusi palvelutuote, jota tulevaisuudessa tarjotaan asiakkai1le. Palveluun sisältyy kokonaisvaltainen ilmastointilaitoksen tarkastus, joka sisältää ilmastointikoneiden ja -järjestelmän toimintatarkastuksen, ilmavirtojen ja huoneolosuhteiden mittauksen otantana sekä raportoinnin. Mittaustekniikalla on tarkastuksissa olennainen osa, sillä suurin osa palvelusta perustuu eri suureiden mittauksiin. Mittauslaitteiden osalta helppokäyttöisyys, toimintavarmuus sekä soveltuvuus kenttämittauksiin ovat hyvin tärkeitä ominaisuuksia, sillä kaikki mittaustoimenpiteet tehdään kenttäolosuhteissa. Työ on rajattu julkisiin sekä toimisto- ja liikerakennuksiin, koska näitä rakennuksia yleensä palvelee asianmukainen ilmastointijärjestelmä. Työn sisältöä voidaan kuitenkin soveltaa muihinkin rakennustyyppeihin. Tarkastusmenettelyn testauksessa mukana olleet pilottikohteet sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella. Jokaisen kohteen käyttöönotto oli tapahtunut 1970-luvulla, mutta vain osaan kohteista oli tehty joko osittainen tai perusteellinen peruskorjaus käyttöönoton jälkeen. Tämä näkyi tarkastustuloksissa siten, että peruskorjaamattomassa kohteessa oli eniten huomautettavaa ilmavirtojen tasapainon sekä huoneilmaolosuhteiden osalta. Menettelyn testauksen ja tarkastustulosten pohjalta voidaan todeta, että säännöllisillä ilmastointijärjestelmien toimintatarkastusten avulla voidaan edesauttaa järjestelmää toimimaan asianmukaisella tavalla koko järjestelmän oletetun elinkaaren. Järjestelmään voi käytön aikana tulla virheitä ja järjestelmien suorituskyky voi heikentyä ajan myötä. Tämänkaltaiset puutteet voivat pitkällä tähtäimellä vaikuttaa kielteisesti kiinteistön sisäilmaolosuhteisiin, viihtyvyyteen ja sitä kautta tuottavuuteen, mikäli puutteita ei havaita ja korjata.
Description
Supervisor
Sirén, Kai
Thesis advisor
Launiainen, Minna
Keywords
air conditioning, ilmastointi, inspection, tarkastus, measurement technology, mittaustekniikka, measuring equipment, mittauslaitteet, office buildings, toimistorakennus, air handling units, ilmastointikone
Other note
Citation