Performance Analysis of Software Systems in Early Life Cycle Steps

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 67
Series
Abstract
On varsin tavallista, että ohjelmistokehitysprojekteissa painotetaan ainoastaan sitä, että kehitettävä ohjelmisto toteuttaa sille asetetut toiminnalliset vaatimukset, ja että se toteuttaa nämä vaatimukset virheettömästi. Ei-toiminnalliset vaatimukset, kuten skaalautuvuus ja suorituskyky, tulevat helposti laiminlyödyiksi projektien tiukkojen aikataulujen ja budjettien paineessa. Järjestelmän suorituskyky mitataan yleisesti vasta sen jälkeen, kun ohjelmisto on jo toteutettu. Tämä on selkeä riski projektin onnistumiselle, mikäli tuotteelle on asetettu ehdottomia suorituskykyvaatimuksia. Jos suorituskykyongelmat havaitaan vasta tässä vaiheessa, niiden korjaaminen tulee mitä todennäköisimmin olemaan kallista sekä ajallisesti että rahallisesti. Analysoimalla ohjelmiston suorituskykyä heti sen kehityksen alkuvaiheista alkaen, todennäköisyys kohdata suorituskykyongelmia projektin loppuvaiheissa pienenee oleellisesti. Suorituskyvyn mallintaminen mahdollistaa ohjelmistojärjestelmän suorituskyvyn ennustamisen jo järjestelmän suunnitteluvaiheessa, ennen kuin suorituskykyä voidaan mitata. Mallintamalla suorituskyvyn kannalta kriittiset ohjelmiston osat ja ratkaisemalla nämä mallit, voidaan eri arkkitehtuuri- ja suunnitteluvaihtoehtojen suorituskykyä ja skaalautuvuutta vertailla jo ennen varsinaisen toteutuksen tekemistä. Tämän lopputyön soveltavassa osassa analysoidaan Computer Log nimisen osajärjestelmän suorituskykyä. Analysointi suoritetaan käyttäen SPE-menetelmää (Soft-ware Performanee Engineering), johon sisältyy suorituskyvyn analysointia tukeva prosessimalli, joukko suorituskykyisen ohjelmiston suunnitteluperiaatteita, sekä suorituskyvyn mallinnusmenetelmä. Analysoinnin tavoitteena on löytää nykyisen toteutuksen mahdolliset pullonkaulat sekä etsiä paremman suorituskyvyn mahdollistava toteutusvaihtoehto. Kirjallisuuden mukaan ohjelmiston suorituskyvyn systemaattinen huomioiminen ja mallintaminen ohjelmiston elinkaaren alkuvaiheista alkaen antavat arvokasta tietoa suorituskykyisten järjestelmien rakentamiseksi ja suorituskykyongelmien välttämiseksi. Tässä työssä saavutetut tulokset tukevat tätä näkemystä.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Keywords
software development, ohjelmistosuunnittelu, software performance engineering, ohjelmiston suorituskyky, performance analysis, suorituskyvyn analysointi, performance modeling, suorituskyvyn mallintaminen
Other note
Citation