Exploring the Investor Experience in the World of Cryptocurrencies: Customer Journey of Initial Coin Offerings

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-06-19
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
108 + 10
Series
Abstract
Initial coin offerings are a novel form of early-stage funding, enabled by blockchain technology and crypto tokens. It is becoming a significant disruptor of contemporary fundraising conventions. Current forms of initial coin offerings have emerged without regulation and no standard process of investing in one exists. The phenomenon has barely been studied previously in academia. How well existing theories of crowdfunding apply in the context of initial coin offerings is still unknown. This thesis provides knowledge on initial coin offerings from the perspective of the investor. The objective of the study was to utilize service design methodology into understanding how the investing process realizes from the investor's perspective. Furthermore, the aim was to understand the factors affecting the investor experience during the process. The study was conducted as qualitative interviews with eight investors. Through inductive content analysis, a model of a generic investor journey with related customer experiences was created. The results indicate that from service perspective initial coin offerings are unstandardized, fragmented and lack direct touchpoints between the investor and the campaign founder, implying inadequacy of service design in the campaigns. Regarding investor behavior, initial coin offerings can be categorized as a hybrid form of funding closely related to equity crowdfunding and angel investing. Bad reputation and lack of trust are driving forces affecting investor behavior and experiences throughout the investment process. Decentralized systems bring along novel challenges regarding the customer experience and investing requires a high level of IT skills, which limits the adoption of initial coin offerings as a form of funding. Poor customer experience currently limits the disruption potential of initial coin offerings.

Polettianti on uusi lohkoketjuteknologian ja kryptopolettien mahdollistama alkuvaiheen rahoituksen muoto. Sillä on potentiaalisesti häiritsevä vaikutus nykyisiin rahoitusmekanismeihin. Nykyinen polettiantien muoto on kehittynyt ilman regulointia, eikä standardia sijoitusprosessia ole olemassa. Ilmiötä ei ole akateemisessa maailmassa juurikaan tutkittu aikaisemmin. Kuinka hyvin joukkorahoituksen teoriat soveltuvat polettiantien kontekstiin, on toistaiseksi tutkimatonta. Tämä diplomityö tarjoaa tietoa polettianneista sijoittajan näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli hyödyntää palvelumuotoilun metodeja sijoitusprosessin ymmärtämiseksi sijoittajan näkökulmasta. Tämän lisäksi tavoitteena oli ymmärtää sijoittajan asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä prosessin aikana. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena, johon osallistui kahdeksan sijoittajaa, joilla on kokemusta polettiannissa sijoittamisesta. Induktiivisen sisällönanalyysin keinoin tutkimuksessa tuotettiin yleisluontoinen sijoittajan asiakaspolku yhdessä sijoittamiseen liittyvien asiakaskokemusten kanssa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että palvelunäkökulmasta polettiannit ovat standardisoimattomia, sirpaleisia ja suorat kontaktipisteet sijoittajan ja varainkerääjän välillä ovat vähäisiä, mikä viittaa palvelumuotoilun puutteellisuuteen polettiantien suunnittelussa. Sijoittajien käytöksen näkökulmasta polettiannit voidaan luokitella hybridimallin rahoitukseksi, jolla on yhteistä pääomitusperusteisen joukkorahoituksen ja enkelisijoittamisen kanssa. Huono maine ja luottamuspula ovat ajavia voimia, jotka vaikuttavat sijoittajan käytökseen ja kokemuksiin koko sijoitusprosessin ajan. Hajautetut järjestelmät tuovat mukanaan uusia haasteita asiakaskokemukseen ja sijoittaminen vaatii korkeaa tietoteknistä osaamista sijoittajalta, mikä rajoittaa polettiantien omaksumista rahoituksen muotona. Heikko asiakaskokemus rajoittaa nykyisellään polettiantien disruptiopotentiaalia.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Seppälä, Timo
Keywords
initial coin offering, cryptocurrency, crowdfunding, customer journey, customer experience, user-centered design
Other note
Citation