World-Class corrective and preventive action system in one-of-a-kind manufacturing

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 102
Series
Abstract
Jatkuva laadunparantaminen on elinehto nykyaikaiselle projektiliiketoimintaa harjoittavalle yritykselle. Laaduttomuuskustannukset voivat muodostaa merkittävän osan yrityksen liikevaihtoa, joten menestyksekkäät panostukset laaduttomuuskustannusten vähentämiseksi kasvattavat suoraan yrityksen tulosta. Laaduttomuuskustannukset voivat lisäksi aiheuttaa turvallisuus- ja ympäristöriskejä. Osana ABB Marine -liiketoimintayksikön jatkuvan parantamisen ponnisteluja päätettiin käynnistää diplomityö luomaan ideaalimalli järjestelmälle, joka johtaisi korjaavia ja ehkäiseviä toimenpiteitä yksittäistuotantoympäristössä. Diplomityön teoriaosa luo katsauksen laatukirjallisuuteen, missä selvitetään jatkuvan laadunparantamisen mekanismeja. Aihetta lähestytään tutkimalla erilaisia laatustandardeja ja -palkintokriteeristöjä sekä tutkimalla laatufilosofioita, laatupoikkeamien luonnetta ja yksittäistuotantoympäristössä tapahtuvan laatujohtamisen erityispiirteitä. Työn käytännön osa täydentää teoriaosuudessa tehtyjä Iöydöksiä esittämällä muutaman teollisuudessa käytetyn niin sanotun parhaan toimintamallin esikuva-analyysien avulla. Lisäksi käytännön osa esittää vaatimukset korjaavalle ja ehkäisevälle toimenpidejärjestelmälle. Vaatimukset perustuvat organisaation sisällä suoritettuihin haastatteluihin. Käytännön osa tarkastelee myös yrityksen suorituskykyä laadun näkökulmasta. Tuloksena on ideaaliprosessimalli, joka sisältää tehokkaaseen laadunparantamiseen tarvittavat mekanismit ja roolit.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Jahnukainen, Jonni
Keywords
corrective and preventive actions, korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet, continuous improvement, jatkuva parantaminen, one-of-a-kind manufacturing, yksittäistuotanto, project business, projektiliiketoiminta, nonconformities, poikkeama, prioritization, priorisointi, dispositioning, juurisyy, root cause, best practice
Other note
Citation